Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content

Как да участвате на търг от НАП?

1. Как се участва в търг с тайно наддаване (ТТН)? 

При ТТН участниците могат да подават своите предложения както в деловодството на съответната териториалнан дирекция (ТД)/офис на НАП, така и да ги изпратят по пощата.  Този вид търг дава възможност за напълно дистанционно участие, като освен, че предложенията могат да се подават по пощата, не е задължително присъствието на участниците при тяхното отваряне и класиране, което спестява време. 

Всеки може да участва в търга и чрез пълномощник, като последният е необходимо да представи пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя, съдържащо изрично упълномощаване за участие в конкретната публична продажба чрез търг с тайно наддаване от името и за сметка на упълномощителя.

Правилата за участие в ТТН са следните:

След като се информира за сроковете, в които следва да бъдат подадени предложенията и е внесъл определения за съответната вещ или група от вещи депозит (20% от първоначалната тръжна цена) по посочената сметка, участникът в ТТН представя в деловодството на съответната ТД / офис на НАП или изпраща по пощата предложенията си в запечатан, непрозрачен плик.

Задължителни реквизити върху плика:

  • номера и датата на съобщението;
  • органа, обявил продажбата;
  • данни за предложителя (наименование, адрес, идентификационен номер, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ);
  • подпис и печат, когато предложителят е длъжен да има такъв.

Задължителни реквизити, които съдържа самото предложение: 

  • данни за предложителя - име, единен граждански номер (наименование, единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ), адрес за кореспонденция, електронен адрес и банкова сметка, по която да се върне внесения депозит в определените от закона случаи;
  • вещта /групата от вещи/, за която се прави предложението;
  • предлаганата цена;
  • документ, удостоверяващ внесения депозит в размер 20 на сто от първоначалната тръжна цена;
  • подписа на предложителя;
  • декларация за произхода на средствата за участие в търга по Закона за мерките срещу изпирането на пари – в случаите, в които предложената цена на вещта /групата от вещи/ е над 30 000 лева - в оригинал.

В съобщението за търга може да има посочени и допълнителни изисквания за участие (съобразени с изискванията на специалните закони за придобиване, притежаване и търговия с продаваните вещи), както и за представяне на допълнителни документи, които следва да бъдат приложени към предложението (например лицензи, разрешителни и др). Същите се поставят в плика надлежно заверени с „вярно с оригинала”, подпис и печат на участника или упълномощеното от него за участие в търга лице.

Нередовни са предложенията, които не съдържат изброените задължителни реквизити на плика и предложението, както и подадените от лица, които нямат право да участват в продажбата.

Предложенията, постъпили след изтичане на крайния срок за приемане се считат за невалидни.

За валидно се счита предложението, което е постъпило до изтичане на работното време на органа, насрочил продажбата, в деня предхождащ обявения ден за отваряне на предложенията, при условие, че пощенското клеймо в станцията на подаването носи дата не по–късна от посочената крайна дата за подаване на предложенията.

До обявения краен срок за подаване на предложенията предложителят може писмено да оттегли предложението си, като писмото се прилага към протокола. Предложението се връща в запечатания плик. Върху плика се поставя надпис: "Оттеглено с писмо номер и дата на писмото", като провеждащият продажбата  се подписва и поставя датата. Ново предложение може да се подаде след оттегляне на първоначалното, при условие, че е спазен крайният срок.

В процедурата по провеждане на ТТН всеки участник може да направи само едно наддавателно предложение за една и съща вещ или група от вещи.

В случай, че преди оттеглянето на първоначално постъпилото предложение, лицето е подало друго, при отваряне на предложенията от провеждащият продажбата, второто предложение ще бъде обявено за нередовно, дори първоначалното да е нередовно на друго основание.

Как се провежда търг с тайно наддаване (ТТН) ?

Предложенията се разглеждат в определеното място и време, където могат да присъстват предложителите, техните законни или упълномощени представители. Член на комисията проверява самоличността на участниците, имащи право да присъстват на мястото за провеждане на търга, след което ги запознава с условията за участие и пристъпва към разглеждане на предложенията по реда на тяхното постъпване. Съобщава поредният номер, датата на постъпване или дата на пощенското клеймо, когато предложението е постъпило по пощата и проверява валидността и редовността на предложенията. Водещият търга  проверява валидността и редовността на предложенията. Нередовните предложения, които не отговарят на изискванията на чл. 251, ал.2 и ал. 3 от ДОПК, както и предложенията, подадени от лица, които нямат право да участват в търга се считат за невалидни и не се допускат до участие в търга. Всички действия на провеждащия търга се отразяват в протокол, в който се записва тръжният № на вещта, цената, № на участника, допуснатите до участие в търга, както и тези, които не се допускат до участие, като се посочва конкретното основание и др.

Комисията класира ценовите предложения в низходящ ред според размера на предложената цена (от най-високата към най-ниската предложена цена). След изчерпване на пълния списък на предложенията, провеждащият търга обявява спечелилия търга, предложил най-високата цена и следващите две най-добри предложения. В случаите, когато обявеният за купувач участник не присъства на търга, провеждащият продажбата го уведомява чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от него електронен адрес. Купувачът следва да плати остатъка от сумата след приспадане на внесения депозит в законоустановения седемдневен срок. Ако същия не плати в срока (считано от уведомяването му) се смята, че се е отказал да купи вещта, като внесеният от него депозит се задържа. Съставя се протокол, с който се обявява следващия по ред участник, предложил следващата най-висока цена и му се изпраща електронно съобщение на посочен от него електронен адрес, като се счита за връчено с изтичане на 3-дневен срок от изпращането му, и така до изчерпване на пълния списък.

2. Как се участва в търг с явно наддаване (ТЯН)?

При ТЯН участикът трябва да се яви лично или да упълномощи лице, което да го представлява на търга с нотариално заверено пълномащно в посочените в съобщението ден, час и място на провождане на търга, където ще се проведе наддаването. Преди това задължително следва да е внесъл депозит за вещта или групата от вещи, за които ще участва, по посочената в съобщението банкова сметка и в посочения срок. Документът за внасяне на депозита (20 % от обявената начална продажна ценя) се представя на водещия продажбата най-късно до обявения начален час за провеждане на търга. Длъжностните лица, подпомагащи провеждащия продажбата, извършват проверка на самоличността и представителната власт на лицата и изпълнението на условията за участие в търга. В случай, че всички необходими документи са налице и кандидатът е спазил изискванията за участие в търга, въз основа на представените документи за самоличност, посочен електронен адрес, както и банкова сметка, по която да се върне сневения депозит в определените от закона случаи, всеки участник получава знак (табелка) с номер на участник в търга.

Ако е налице основание за недопускане на един кандидат за участие в търга, това обстоятелство се отбелязва в протокола и същият следва да напусне помещението. На мястото, където се провежда наддаването, могат да присъстват само допуснатите участници в търга, провеждащия продажбата и служебните лица, които го подпомагат.

Как се провежда търг с явно наддаване?

Наддаването за всяка вещ или група от вещи започва от началната тръжна цена, като провеждащият търга може да определи «стъпка на наддаване» като процент от началната цена. Всеки участник с високо вдигане на номера за участие огласява предлаганата от него цена.  Когато едно лице предложи да плати за вещта цена, равна на началната тръжна цена, друг участник не може да предложи същата цена за вещта, а следва да направи по-високо наддавателно предложение. След всяко направено предложение, провеждащият продажбата произнася последователно три пъти последната предложена цена и след третия път, ако нова цена не бъде предложена, огласява с „продадено” продажбата на вещта, цената и номера на участника, който я е преложил.  Недействително е предложение за цена по-ниска от началната.

Спечелилият търга, е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения депозит.

Ако в седемдневния срок цената не бъде внесена от участника, обявен за купувач, по посочената сметка, с внесения от него депозит се покриват разноските по търга. В този случай провеждащият продажбата съставя протокол, с който обявява за купувач наддавача, предложил следващата най-висока цена, като му изпраща съобщение, че е обявен за последващ купувач, поради което следва да внесе предложената от него цена в 7-дневен срок от получаване на съобщението и ако и той не внесе цената, процедурата се повтаря  до изчерпване на всички наддавачи.

3. Как се внася депозит?

Депозитът за участие в ТТН/ТЯН е 20 % от обявената начална продажна цена на вещта/групата от вещи. Внасянето на депозит е условие за участие в ТТН/ТЯН. Плащането на депозита се извършва поотделно за всяка вещ, респективно за група от вещи. Начинът на внасяне на депозита се определя от водещия продажбата в съобщението за провеждане на ТТН/ТЯН.

Внасянето на депозита по безкасов начин се счита за извършено в момента на заверяването на банковата сметка на съответната ТД / офис на НАП. В случай, че сумата не е постъпила по посочената от водещия продажбата банкова сметка до изтичане на обявения в съобщението за провеждане на ТТН/ТЯН краен срок за внасяне на депозита по безкасов начин, съответното лице няма право да участва в търга.

4. Как се връща внесен депозит?

След плащане на цената от участник, обявен за купувач, внесеният депозит се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. Ако в тримесечен срок от датата на провеждане на търга цената не е платена от участник, обявен за купувач, всеки наддавач, който не е обявен за купувач, може да изтегли депозита си.

Връщането на депозитите става след подадено искане на заинтересованото лице  по образец, когато участникът пожелае да изтегли внесения от него депозит, освен ако не съществува основание за задържането му. В искането задължително се посочва банкова сметка, по която следва да бъде преведен депозита.

Важно: Изтеглянето на депозита лишава участника от възможността да бъде обявен за последващ купувач в случаите, когато обявения за купувач не плати цената в законоустановения срок.

Искането на пълномощник за изтегляне на внесения от името и за сметка на упълномощителя депозит се удовлетворява само ако в представеното пълномощно за участие в конкретната публична продажба чрез ТТН/ТЯН или в друго пълномощно с нотариално заверен подпис, упълномощителят изрично е упълномощил пълномощника с правото да поиска от негово име да бъде върнат внесеният депозит по посочената в предложението банкова сметка, съгласно чл. 247, ал. 4 от ДОПК или чл. 251, ал. 3, т. 1 от ДОПК.

5. Как се участва в продажба чрез стокова борса?

Огласяването на продажба чрез стокова борса е в съответствие с Правилника на съответната борса, в който е предвиден реда и начина за огласяване и публикуване на съответната информация, относно търгуваните стоки и сключваните сделки.

Независимо, че продажбата на вещите се извършва чрез борса, същата следва да се огласи чрез съобщение за публична продажба на борса, което се публикува на страницата на НАП в Интернет.

Важно! Започналите и неприключили производства към 01.01.2016 г. се довършват по стария ред, а именно по реда на ДОПК действащ към 31.12.2015 г. 

6. Какви действия може да извърши купувача, придобил имущество чрез публична продан, върху което са наложени последващи обезпечителни мерки по реда на ГПК?

В случай, че върху придобитото чрез публична продан имущество са наложени обезпечителни мерки (запор или възбрана) по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), следващи запора/възбраната по ДОПК, инициативата за тяхното вдигане или заличаване е на купувача. Искането за отмяна на мерките се депозира от купувача пред съответния частен или държавен съдебен изпълнител, разноските, свързани с отмяната на обезпечителните мерки, наложени по реда на ГПК, са за сметка на купувача.

Източник: nap.bg

Онлайн са 167 регистрирани потребителя