Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content

Как да участвате на търг от ЧСИ?

  1. ИЗБОР И ОГЛЕД:

При избор на имот или движимо имущество, обявено от съдебен или публичен изпълнител, може да извършите оглед в посоченото в обявлението време, след потвърждение от страна на съдебния изпълнител. Обявленията можете да намерите на следните места:

- таблото за обявления в районните съдилища,

- в канторите на ЧСИ (за предоставяне на документи и информация за публичната продан се заплаща такса в размер на 20 лева съгласно т.19 ТТРЗЧСИ),

- от таблото за съобщения в съответната община,

- от уебсайта на Камарата на частните съдебни изпълнители,

- от сайта за публични продажби в България www.izpalniteli.com

В съответния районен съд можете да се запознаете с документацията за съответния имот – нотариални актове, вписвания по партидата, вещни тежести, архитектурни проекти или скици и т.н.

  1. НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

При желание за закупуване на имот следва да внесете задатък в размер от 10 % от началната стойност, посочена в обявлението по специалната сметка за такси на съдебния изпълнител. Необходимо е да се поиска квитанция за внесен задатък от банката, през която извършвате плащането на задатъка.

Втората стъпка е да подадете Наддавателно предложение по образец до канцеларията на Районния съд, където се провежда проданта (обявлението обикновено е посочен съда, където следва да подадете документите си). В наддавателното предложение предлагате Вашата цена, на която искате и сте готов да закупите имота (Не забравяйте да я изпишете словом). Предложението се подава в затворен непрозрачен плик, като задължително се добавя и квитанцията за внесен задатък. Следва да попълните и молба за допускане за участие в търг (изтегляне на образец на молба). Молбата, заедно със запечатания плик се завеждат във входящ регистър в съда, посочен в обявлението.

Възможно е да се изискат допълнителни документи за участие в търга, като пълномощно, ако предложението се подава от пълномощник и други, като препоръката е да се консултирате с частния съдебен изпълнител.

ВНИМАНИЕ! 

Недействително е предложение:

  • - в което посочената цена е под началната цена на търга;
  • - подадено от лица, нямащи право да участват в публичната продан (длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, съдиите по вписванията, адвокатите относно имущество на територията на съответния Окръжен Съд ( ОС );
  • - за което няма внесен задатък по сметка на ЧСИ;
  • - за което не е определен ясно имота и/или търга, за който се иска участие.

Можете да правите и повече от едно наддавателно предложение, като в този случай, всяко едно предложение се подава отделно. 

  1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

В началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения, посочен в обявленията и на определеното място в сградата на районния съд, съдебният изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи официално обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя съответен протокол. В протокола се вписват наддавачите и техните наддавателни предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена.


3.1. При равни ценови предложения:

Ако двама наддавачи са предложили една и съща най-висока цена, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него.


3.2. Устно наддаване:

Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението му в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.

Платеният задатък на участниците в търга, които не са обявени за купувачи, могат да бъдат възстановени след обявяването на резултата от проданта, за което подават молба. 

  1. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Ако сте предложили най-висока цена Вие придобивате собствеността върху имота след доплащане на пълния размер на предложената от Вас цена. Имате едноседмичен срок да довнесете сумата по сметката на ЧСИ. При невнасяне в срок губите задатъка и възможността да получите собствеността на имота, която се възлага на следващия участник в търга, който е направил най-високо предложение. За целта частният съдебен изпълнител писмено кани наддавача, предложил следващата най-висока цена. Поканеният наддавач следва да заяви писмено своето решение дали приема или не предложението (). При съгласие от негова страна съдебният изпълнител с протокол го обявява за купувач. При отказ или не внасяне на цената в 7 (седем) дневен срок от издаването на протокола, съдебният изпълнител кани следващия наддавач, предложил най-висока цена. 

ВНИМАНИЕ: Наддавач, който се е съгласил да бъде обявен за купувач, но не внесе цената в посочения 7 дневен срок, губи внесения от него депозит/задатък.

За да станете собственик следва да заплатите и дължимия местен данък, съгласно съответната общинска наредба и да заплатите такса за издаване на Постановление за възлагане, което играе ролята на Вашия нотариален акт.


  1. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЛЪЖНИКА

Понякога при несъгласие на длъжника доброволно да освободи възложения имот се налага това да стане чрез принудителна намеса на ЧСИ. Изпълнителното действие се нарича ВЪВОД ВЪВ ВЛАДЕНИЕ. Извършва се от ЧСИ със съдействие на органите на полицията. Дължи се съответна такса.

Онлайн са 132 регистрирани потребителя