Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content

Въпроси и отговори за публична продажба

Покажи / скрий всички отговори
 • Какви вещи не могат да бъдат описани от съдебен изпълнител?

  Чл. 444 от граждански процесуален кодекс.

  Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника-физическо лице:
  1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
  2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
  3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
  4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;
  5. земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година;
  6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;
  7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;
  8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.

  СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЗА ОБИКНОВЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДЛЪЖНИКА И НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО, ВЪРХУ КОИТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 339, БУКВА "А" ОТ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСОЧЕНО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

  Обн. ДВ. бр.51 от 3 Юни 2003г.

  1. Вещи за лично употребление: 

  а) по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери - за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли - за жените) и работното облекло;

  б) употребяваните обувки и бельо.

  2. Всички детски храни и принадлежности.

  3. Вещи за домашно употребление:

  а) по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството;

  б) един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове;

  в) обикновените домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене;

  г) необходимите уреди за отопление и една печка за готвене;

  д) една пералня и един хладилник;

  е) един телефонен апарат и един радиоапарат.

  4. Изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособления и предмети, които се употребяват от длъжника или от членовете на неговото семейство поради физически недъзи или наранявания, както и лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение.

  5. Учебните пособия, включително книгите и музикалните инструменти, използването на които е необходимо при общото и професионалното обучение на длъжника и членовете на неговото семейство.

  6. Домашните животни (домашните любимци), ако не са отглеждани за продажба.

  7. Семейните и личните ордени и отличия.

 • Какъв е срокът за заплащане на цената при обявяването на купувач?

  Срокът е 7-дни, включително и деня на приключване на проданта, като сумата се внася по посочената в обявлението сметка на ЧСИ. От цената следва да се приспадне предварително внесения задатък.
 • Длъжникът не желае доброволно да предаде владението върху имота. Какво да правя?

  Потърсете ЧСИ с искане за въвод във владение, съгласно влязло в сила и вписано постановление завъзлагане.

  Заплаща се такса в размер на 1% от цената, на която сте обявен за купувач + ДДС.

 • Какви такси и разноски се заплащат при обявяването на купувач?

  Купувачът следва да заплати:

  • 1.5 % от цената, на която е обявен за купувач, +ДДС по сметка на съдебния изпълнител, представляваща такса за изготвяне на постановление за възлагане, но не повече от 3 600 лева с ДДС
  • В зависимост от общината по местоположението на имота е определен процент за местен данък по ЗМДТ от цената, на която е обявен за купувач (между 0.1% и 3%). Информация може да получите от отдел "Местни данъци и такси" в общината.
  • такса в размер на 0.1 % от цената за Агенцията по вписванията за вписване на постановлението за възлагане.

 • Какви такси заплаща кредиторът за получаване на вземането си чрез използване на услугите на ЧСИ?

  ЧСИ събира такси в размер, определен от Министерски съвет в Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ. Таксите на ЧСИ са същите, каквито са обявени в Закона за държавните такси.

  Таксите се заплащат авансово от кредитора при образуването на изпълнителното дело и преди прилагане на изпълнителното изпълнение. Същите такси се заплащат от кредитора, но са за сметка на длъжника. Длъжникът следва да заплати и т.нар. пропорционални такси към ЧСИ (пропорционални спрямо размера на задължението му).

  Съгласно промяна на ЗЧСИ и ГПК от 01.01.2011 кредиторът и длъжникът дължат заплащане на държавни и местни такси за всяка отделна справка за длъжника и за налагане/вдигане на обезпечителни мерки.

 • Какво представлява изпълнителният лист?

  Изпълнителният лист е официален документ, издаден от съда, с който се удостоверява, че посоченият в него кредитор може да иска принудително изпълнение на посоченото изпълняемо право срещу посочения длъжник. Едновременно с това се разпорежда на съдебен изпълнител (държавен или частен) да предприеме изпълнителни действия, поискани от кредитора.

  Съществуват два начина за получаване на такъв лист.

  Първият е след водено дело пред съд (исково производство), при което има влязло в сила решение на съда, протокол за съдебна спогодба, решения на чуждестранни съдилища (удобрени от българския съд), арбитражни съдилища или осъдително въззивно решение.

  Вторият е по реда на заповедното производство, при което длъжникът не участва в процеса. Този начин се разделя на следните:

  • при наличие на документи от страна на кредитора, с които се удостоверяват вземанията срещу длъжника: извлечения от сметки, спогодби, договори, запис на заповед. Кредиторът следва да попълни бланката на заповед за изпълнение и в едно с приложените документи да я подаде в районния съд по седалището на длъжника или постоянния му адрес (за физическо лице), като се изиска незабавно изпълнение. На база на получените документи съдът веднага издава заповед и изпълнителен лист;
  • при липса на документи от страна на кредитора, последния следва да попълни заявление за издаване на заповед за изпълнение. Изпълнителият лист ще бъде издаден едва след 2-седмичен срок и в случай, че длъжникът не предяви възражение.

 • От къде може да се получи информация за публични продажби?

  Информацията е налична в канторите на ЧСИ, както и в районния съд, където се провежда продажбата. Публикуваните обявления могат да бъдат разгледани в секция "Обявления за публични продажби".
 • Какво е публична продан?

  Продажба на движими вещи и имоти на длъжник, която се извършва от съдебен изпълнител.
 • Какъв е периодът за провеждане на публичната продажба?

  Един месец, между датите обявени като начална и крайна за съответната продажба.
 • Кой може да участва в публична продажба?

  Всяко дееспособно юридически или физическо лице. Участието може да бъде осъществено лично или чрез използване на пълномощник.
 • Кой не може да участва в публична продажба?

  Длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канторите на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, ЧСИ / ДСИ, съдиите по вписванията.

Въпроси и отговори за ЧСИ

Покажи / скрий всички отговори
 • Как се инициира изпълнително производство?

  Кредиторът (юридическо или физическо лице), което разполага с изпълнителен лист, може да е обърне към ЧСИ за удовлетворяване на паричното или непаричното вземане.
 • Кой контролира дейността на ЧСИ

  Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт. Информация можете да получите на адрес www.justice.government.bg/new/Pages/Ministry/Default.aspx
 • Какво е ЧСИ?

  Частен съдебен изпълнител(ЧСИ) е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни и публични вземания. Всеки ЧСИ има район на действие, в рамките на който може да извършва принудително изпълнение. Този район съвпада с района на съответния окръжен съд.
Онлайн са 202 регистрирани потребителя