Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
В момента има 76 активни обявления за публична продан
На страница по: 10 | 25 | 50 | 100
Преглед на обявленията със снимка
 
град Ямбол 
ул.Индже войвода 68

от 2000 лв 

 
град Стралджа 
ул. Крали Марко 6А гр. Стралджа, на

Парцел >

1,360.00 кв.м.

от 5840 лв 

 
с. Бояджик, област Ямбол 
Имот 051122 в с. Бояджик, община Тунджа по карта на възстановената собственост, идентичен с парцел XII с площ от 2 980 а по доказателствен акт за со

от 6840 лв 

 
град Стралджа 
ул.Индустриална 1 гр.Стралджа,

от 101524 лв 

 
с. Овчи кладенец, област Ямбол 
ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кла

Склад / Хале >

566.00 кв.м.

от 10634 лв 

 
с. Овчи кладенец, област Ямбол 
ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кла

Склад / Хале >

798.00 кв.м.

от 12513 лв 

 
с. Овчи кладенец, област Ямбол 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 в общ. Тунджа, ведно с построената в

от 51120 лв 

 
град Ямбол 
АПТЕКА

от 26992 лв 

 
с. Устрем, област Хасково 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75191.300.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на

от 907 лв 

 
с. Устрем, област Хасково 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75191.160.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес н

от 1368 лв 

 
с. Устрем, област Хасково 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75191.197.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на

от 3708 лв 

 
град Ямбол 
ул. Хан Тервел 55А САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.542.33.8.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол,

Гараж >

16.00 кв.м.

от 6120 лв 

 
с. Победа, област Ямбол 
ВИНАРСКА ИЗБА

от 44568 лв 

 
с. Ханово, област Ямбол 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 253, в квартал 34 по плана на с. ХАНОВО, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с площ 11 130 при граници : север – улица, изток – улиц

от 62496 лв 

 
с. Ботево, област Ямбол 
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

от 21067 лв 

 
с. Лозенец, област Ямбол 
½ идеална част от ЖИЛИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 86 построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот V-147 с площ от 1130 в

от 9000 лв 

 
град Ямбол 
местн.Бахчите,бл.36,парцел 54

от 1875 лв 

 
с. Ботево, област Ямбол 
ул.Бузлуджа УПИ ХІІІ-7 в с.Ботево, на в с площ от 1245квм, незастроено,

Парцел >

1,245.00 кв.м.

от 2512 лв 

 
с. Ботево, област Ямбол 
. 1500/2300 ид.ч. от УПИ ХІІ-7 в с.Ботево, целият с площ от 2300квм, заедно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 62квм

от 2433 лв 

 
с. Бояджик, област Ямбол 
Дворно място в с.Бояджик общ.Тунджа обл.Ямболска с площ от 900квм, съставляващо УПИ ІХ 466 в ведно с построената в него масивна жилищна сграда

от 5040 лв 

 
с. Роза, област Ямбол 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. 815, с площ от 1680 включен в състава на УПИ III – 815, целия с площ от 1690 в квартал 46 по плана на село РОЗА, общ. Тунджа, ведно с по

от 12240 лв 

 
град Ямбол 
ул. Мраморно Море 43 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.543.582.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес на имота: гр. Я

от 220644 лв 

 
град Елхово 
ул. Сан Стефано 4 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 27382.500.778.1.88, находящ се в гр.ЕЛХОВО, вх.Е, ет.5, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ 88 с площ 61.00

от 23000 лв 

 
с. Тенево, област Ямбол 
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: нива, цялата с площ от 1.385 дка в местността "Старите лозя", четвърта категория, съставл

от 488 лв 

 
с. Маломир, област Ямбол 
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: масивна едноетажна сграда, застроена на площ от 656.00 построена в отстъпено право на с

от 21120 лв 

 
с. Маломир, област Ямбол 
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: жилище с площ от 60.00 заедно с дворното място, съставляващо поземлен имот 891, целият с

от 3200 лв 

 
с. Гранитово, област Ямбол 
5. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-584 по плана на с. Гранитово,

Парцел >

975.00 кв.м.

от 2289 лв 

 
с. Гранитово, област Ямбол 
4. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-584 по плана на с. Гранитово,

Парцел >

855.00 кв.м.

от 2007 лв 

 
с. Гранитово, област Ямбол 
3. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-584 по плана на с. Гранитово,

Парцел >

925.00 кв.м.

от 2171 лв 

 
с. Гранитово, област Ямбол 
2. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-584 по плана на с. Гранитово,

Парцел >

935.00 кв.м.

от 2194 лв 

 
с. Гранитово, област Ямбол 
1. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-584 по плана. на с. Гранитово,

Парцел >

875.00 кв.м.

от 2054 лв 

 
град Ямбол 
ябл.18 Апартамент 96, в гр.Ямбол, в к-с Райна княгин, вх.Е, етаж 4, представляващ сам.обект с ид.87374.522.189.5.96, с площ от 112.53квм

от 6800 лв 

 
с. Безмер, област Ямбол 
ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV в квартал 38 по плана на с. БЕЗМЕР, общ. Тунджа, с площ от 1200 в

от 80400 лв 

 
град Стралджа 
ул. Г.С.Раковски 25 гр. Стралджа,

от 12000 лв 

 
с. Веселиново, област Ямбол 
ул. Добри Войвода 18 с. Веселиново, общ. Тунджа,

от 26720 лв 

 
с. Веселиново, област Ямбол 
ул. Дечка Сюлемезова 13 с. Веселиново, общ. Тунджа,

от 80240 лв 

 
град Ямбол 
кв. Индустриален – северозападния край на района на бивша Тъкачна

от 12000 лв 

 
град Ямбол 
кв. Индустриален – северозападния край на района на бивша Тъкачна

от 8000 лв 

 
с. Недялско, област Ямбол 
Поземлен имот в с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямболска, ПИ ХІІ-190 с площ от 635квм в при граници:ПИ ХІІІ-189, ПИ ХІ-193, 470, улица, ПИ ХІV-191, ведно с по

от 5800 лв 

 
с. Зимница, област Ямбол 
½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 87374.15.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления-имот: гр.Ямбо

от 14352 лв 

 
град Тополовград 
ЖИЛИЩНА СГРАДА със зала за тихи игри със застроена площ от 109 на два етажа, въведена в експлоатация съгласно удостоверение 12/25.08.2008 г. на Гла

от 61500 лв 

 
град Елхово 
ул. Янчо Бакалов 3 гр. Елхово, ет. 2

от 24400 лв 

 
с. Видинци, област Ямбол 
с.Видинци,общ.Тунджа

от 11250 лв 

 
с. Зимница, област Ямбол 
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-215, 216– с предназначение цех за производство на сандв

от 313280 лв 

 
град Ямбол 
УПИ IV-82 в с. Търнава, община Тунджа, Ямболска област, отреден за жилищно застрояване, с площ от 1200 по плана на с. Търнава, обл. Ямбол, при грани

от 58656 лв 

 
град Елхово 
ул. Победа 11 гр.Елхово,

от 29880 лв 

 
с. Веселиново, област Ямбол 
местността ДО СЕЛО

от 718775 лв 

 
град Ямбол 
ул.Индже войвода 68

от 440000 лв 

 
с. Устрем, област Хасково 
ул. Демокрация" 66 с. Устрем,

от 24400 лв 

 
град Ямбол 
ул. ЯМБОЛЕН 12 гр. Ямбол,

от 206018 лв 

На страница по: 10 | 25 | 50 | 100
Преглед на обявленията със снимка
Какво обозначава цветната лента пред всяко обявление?
 
Публикувано днес
 
Публикувано вчера
 
Последен ден на обявлението
 
Обявлението не е актуално
Онлайн са 187 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение

Филтриране на резултатите

Тип на имуществото

Начална цена

лв.
лв.

Площ

кв.м.
кв.м.
ново търсене