Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 326348
Публикувано на 16.01.2019 12:50
Посещения: 1025
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Благоев Якимов с рег. No: 844 обявява за публична продан
Къща,1200000 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 20.12.2019
до 20.01.2020
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
1200000.00 лв.
Площ (в кв.м):
483.000
376118
Описание:

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 28.09.2011 г., собственост на ипотекарния длъжник Юлиян Ваньов Иванов, а именно: ВИЛНА СГРАДА – вила „Астра С” от вилно селище „Магдалена”, находящо се в град София, Столична община, вилна зона „Симеоново- север”, местността „Капанджийска”, състояща се от: сутерен, включващ гараж, перално /мокро/ помещение, антре, котелно, фитнес – басейн, склад, сауна, душ, тоалетна и баня; първи етаж, включващ: дневна, кътове за закуска и хранене, кухня, антре, кабинет, зимна градина и тоалетна и втори етаж, включващ: входно антре, галерия, тераса, три спални, две бани и дрешник, цялата сграда със застроена площ от 165 /сто шестдесет и пет/ квадратни метра и разгъната застроена площ от 483,40 /четиристотин осемдесет и три цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра, който съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с идентификартор на сградата № 68134.2043.559.1, застроена площ от 160 кв.м., брой етажи 3, с предназначение- жилищна сграда еднофамилна, находяща в в гр. София, район Витоша, с.о. Мария Магдалена №2, бл. 22, в поземлен имот с идентификатор 68134.2043.559, заедно с ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена сградата, целият с площ от 2 160 /две хиляди сто и шестдесет/ квадратни метра, заснет през 1994 г. с планоснимачен номер 559 /петстотин петдесет и девет/ и нанесен в кадастрален лист № 738 /седемстотин тридесет и осем/, по неодобрения кадастрален план на град София, вилна зона „Симеоново - север”, местността „Капанджийска”, при съседи: братя Ранкови, Янко Коцев, Никола Китов и дере и при граници по скица: имот с планоснимачен номер 558 /петстотин петдесет и осем/, имот с планоснимачен номер 562 /петстотин шестдесет и две/ и имот с планоснимачен номер 493 /четиристотин деветдесет и три/, който съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. На Изпълнителния директор на АГКК, с идентификартор на поземления имот 68134.2043.559, с площ от 2301 кв.м., с трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване ниско застрояване, находяща се в гр. София, район Витоша, с.о. Мария Магдалена №2, стар идентификатор няма, номер по предходен план 559, при съседи: 68134.2043.562, 68134.2043.647, 68134.2043.1795, 68134.2043.1794, 68134.2043.558, 68134.2043.681.Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:Договорна ипотека вх. Рег № 296573/20.07.2004 г., том 019, 77/2004- новирана с договорна ипотека акт № 38, том 8, дв. вх. Рег № 8181 от 26.02.2014г.; договорна ипотека вх. Рег № 227150/12.06.2003, том 011, 97/2003г; договорна ипотека вх. Рег. №227148/16.06.2003, том 011, 95/2003 г. ; договорна ипотека вх. Рег. №174351/03.06.2002г., том 007, 187/2002; договорна ипотека вх. Рег № 159660/31.01.2002, том 001, 174/2002; договорна ипотека вх. Рег № 152904/13.12.2001г, том 016, 133/2001г.; договорна ипотека вх. Рег № 136255/14.08.2001г., том 011, 3/2001г.; договорна ипотека вх. Рег № 112541/26.01.2001 г, том 001, 115/2001- всичките в полза на взискателя- „Първа Инвестиционна банка” АД, възбрана акт № 47, том 001, дв. вх. Рег. № 389 от 16.01.2009 г., възбрана акт №210, том 1, дв. вх. Рег №1905 от 21.01.2016 г, възбрана акт № 160, том № 10, дв. вх. Рег. № 34790/14.06.2016 г., искова молба акт № 32, том 4, дв.вх. Рег № 11400 от 26.03.2012 г.ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 1 200 000 лв. /един милион и двеста хиляди/ лв.Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 22.01.2019г. в началото на работния ден, като започва на 21.12.2018 г. и завършва на 21.01.2019г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на телефон 0700 20 844. За пазач на имота е определена Славка Димитрова Иванова. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка BG35FINV915071BGN0J6RL, BIC FINVBGSF при „Първа Инвестиционна Банка” АД – клон Централен с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20098440400003. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 22.01.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 844
Определяне на купувач
[кога] на 22.01.2020 07:00
280605
Онлайн са 182 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение