Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 338355
Публикувано на 19.04.2019 09:39
Посещения: 21
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Земеделска земя,337.68 лв.,Малък манастир
Обявлението е активно
от 26.05.2019
до 26.06.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
337.68 лв.
Площ (в кв.м):
1563.000
388176
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 27.05.2019г.-до 27.06.2019г. ще се проведе ВТОРА публична продан изп. дело №.20158780400511, в сградата на РС-Елхово, като на 28.06.2019 г. в 14.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на БАНКА ДСК ЕАД, а именно:1. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030034 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 812 кв.м., при граници и съседи: имоти №030035; №030046; №030033; №000641 ; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 175.68 лв. /сто седемдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки/.2. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030047 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1009 кв.м., при граници и съседи: имоти №000694; №000656 ; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 218,16 лв. /двеста и осемнадесет лева и шестнадесет стотинки /.3. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030071 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1595 кв.м., при граници и съседи: имоти №000644;000643; №030072; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 344.88 лв. /триста четиридесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки/.4. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030072 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 843 кв.м., при граници и съседи: имоти №000644; №030071; №000643 ; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 182,16 лв. /сто осемдесет и два дева и шестнадесет стотинки/.5. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030083 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2886 кв.м., при граници и съседи: имоти №030086; №030085; №030081; №000644; №000657; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 624,24 лв. /шестстотин двадесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/.6. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030098 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 536 кв.м., при граници и съседи: имот №000654; №030099; №000655 ; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 115,92 лв. /сто и петнадесет лева и деветдесет и две стотинки/.7. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030109 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2 775 кв.м.. при граници и съседи: имоти №030108;030131; 030132; 000698; 030110;000698; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 599,76 лв. /петстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/.8. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050291 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1017 кв.м., при граници и съседи: имоти №050292; №000610 ; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 219,60 лв. /двеста и деветнадесет лева и шестдесет стотинки/.9. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030045 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1127 кв.м., при граници и съседи: имоти №030046; №000656; №000640; №030033 ; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 243,36лв. /двеста четиридесет и три лева и тридесет и шест стотинки/.10. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030122 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1563 кв.м., при граници и съседи: имот №№030123; №000638; №030121; №030103; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 337,68 лв. /триста тридесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/.11. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050359 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 629 кв.м., при граници и съседи: имот №№000614; №000620, №050358, №050361; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 136,08 лв. /сто тридесет и шест лева и осем стотинки/.12. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030137 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1121 кв.м., при граници и съседи: имоти №000698, №030136; №000648; №030118; №030153; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 242,64 лв. /двеста четиридесет и два лева и шестдесет и четири стотинки/.13. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030136 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 392 кв.м., при граници и съседи: имоти №000698; №030145; №000648 ; №030137 - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 84,96 лв. /осемдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки/.Имотите са собственост на ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ, наложени възбрани в полза на взискателя по делото, вписани в Сл Вп на 23.01.2014г. и от 18,11.2011г. Книжата за проданта се намират в канцеларията на ДСИ и в кантората на ЧСИ. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-27.06.2019г. -17,00ч.Гр.Ямбол, 19.04.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 28.06.2019 11:00
290248
Онлайн са 177 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение