Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 339076
Публикувано на 24.04.2019 13:59
Посещения: 38
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,84640 лв.,ЯМБОЛ
Обявлението е активно
от 26.05.2019
до 26.06.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
84640.00 лв.
Площ (в кв.м):
124.000
388903
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 27.05.2019г.-до 27.06.2019г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20168780400633, като в сградата на ЯРС на 28.06.2019 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на С. Г. ГРУП ООД, а именно: цесияСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.540.92.1.7, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 7 в гр.ЯМБОЛ, ул. „Ангел Кънчев” № 18, с площ 105.71 кв.м., самостоятелният обект попада в сграда с идентификатор 87374.540.92.1 и в поземлен имот с идентификатор 87374.540.92, като апартамента е от мезонетен тип на две нива, от което на първо ниво находящ се на трети етаж с площ 84.68кв.м., състоящ се от кухня, трапезария, дневна, две спални и санитарен възел, при граници: на същия етаж – 87374.540.92.1.6, под обекта - 87374.540.92.1.4, над обекта – 87374.540.92.1.10, и второ ниво, находящ се на четвърти етаж, с площ 20.03 кв.м., състоящ се от спалня и санитарен възел, при граници: на същия етаж – 87374.540.92.1.9, 87374.540.92.1.10, под обекта - няма, над обекта – 87374.540.92.1.9, 87374.540.92.1.10, ведно с МАЗЕ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.540.92.1.18, с площ 11.90 кв.м., при граници: на същия етаж – 87374.540.92.1.19, под обекта - няма, над обекта – 87374.540.92.1.13,Както и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.540.92.1.13, с предназначение ГАРАЖ № 3 с площ 18.27 кв.м., ет. 0, при граници: на същия етаж – 87374.540.92.1.17, 87374.540.92.1.16, 87374.540.92.1.15, 87374.540.92.1.14, под обекта - 87374.540.92.1.19, 87374.540.92.1.18, над обекта – 87374.540.92.1.2.-Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 84 640лв. /осемдесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет лева лева/.Имотът е собственост на Димитринка Кирова Петкова и Васил Димитров Петков, учредена е ипотека в размер на 104940 лв. /равностойност в швейцарски франкове/, ведно със лихви, такси, разноски в полза на взискателя, наложена е възбрана в полза на взискателя, вписана на 25.04.2016 г., както и възбрана в полза на Уникредит Булбанк, вписана на 31.07.2012 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-27.06.2019г. -17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 24.04.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 28.06.2019 06:00
290793
Онлайн са 137 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение