Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 339106
Публикувано на 24.04.2019 18:39
Посещения: 277
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иво Георгиев Кралев с рег. No: 907 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,64800 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 26.05.2019
до 26.06.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
64800.00 лв.
Площ (в кв.м):
67.000
388933
Описание:

ТРИСТАЕН МАЛОМЕРЕНСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.889.2.10 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка осем осем девет точка две точка едно нула), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за именение в ККР, с адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Лерин“ № 11 (единадесет), бл. 2004 (две хиляди и четири), вх. А, ет. 3 (три), ап. 10/16 (десет/шестнадесет), като самостоятелния обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.511.889 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка осем осем девет), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа с площ: 66,86 кв. м. (шестдесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра), ведно с прилежащи части: изба 10 (десет), с площ от 3,71 кв.м. (три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), както и ведно с 2.505 % (две цяло петстотин и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.511.889.2.9, 56784.511.889.2.11, под обекта: 56784.511.2.6, и над обекта: 56784.511.889.2.14 Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 28.06.2019г./петък/ в 15:00часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, находяща се в Пловдив, бул. Шести септември № 167, и ще бъде обявен купувач. Книжата за имота са депозирани в Регистратура публични продажби при РС Пловдив, на същия адрес, ет.3, ст. 25, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават писмени наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК, е в размер на 64 800.00лв. (шестдесет и четири хиляди и осемстотин лева), представляваща 80 на сто от оценката – 81000,00лв., при данъчна оценка – 37822,70лв. ОГЛЕД през време на проданта: Всички желаещи да огледат имота, могат да сторят това по адреса на имота, всеки вторник и четвъртък от 14.00-16.00 часа, чрез лицето назначено за пазач и след предварителна уговорка с него - ЙОРДАНКА ТАНЕВА ТАНЕВА, тел. 0896 397 935, 0896 727 129, 0897 814 888. При липса на съдействие за оглед се обръщайте към ЧСИ на тел. 0895 802 411. Огледите са допустими само през времето на проданта от 27.05.2019г. до 27.06.2019г. ЗАДАТЪКЪТ за участие в публичната продан е 10 % от посочената по-горе начална цена, а именно: 6 480,00лв. /шест хиляди четиристотин и осемедест лева/ и се внася предварително по следната сметка при банка ЦКБ: BG22 CECB 9790 50G5 8994 00, с титуляр ЧСИ 907 Иво Кралев, с правно основание „задатък ид 555/2018г.“. ТЕЖЕСТИ: върху имота са вписани: договорна ипотека том 2, акт № 68/2014г., възбрана том 7, акт № 71/2018г. в полза на взискателя по делото.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Панел
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 397 118
Определяне на купувач
[кога] на 28.06.2019 12:00
290817
Онлайн са 169 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение