Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 339966
Публикувано на 08.05.2019 09:37
Посещения: 27
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,38400 лв.,ЯМБОЛ
Обявлението е активно
от 03.06.2019
до 03.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
38400.00 лв.
Площ (в кв.м):
62.000
389793
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 04.06.2019г.-до 04.07.2019 г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20188780400730, като в сградата на ЯРС на 05.07.2019 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „Юробанк България”АД и присъединени взискатели, а именно: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 47, с идентификатор № 87374.532.36.3.47 по КККР на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Стара планина”, бл.3, вх.В, ет. 1, с площ 62 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и една тераса, ведно с прилежащото избено помещение № 1, както и 0,587% идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху терена-Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 38400 лв. /тридесет и осем хиляди и четиристотин лева/.Имотът е собственост на Стефан Чернев Чернев, Иринка Георгиева Чернева и Петър Чернев Чернев, като за него е учредена договорна ипотека, в полза на взискателя по ИД – „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, вписана в Сл Вп Ямбол на 25.09.2008г., подновена с вписване в Сл Вп Ямбол на 14.09.2018г., наложена е възбрана върху 1/6 ид.ч. от имота в полза на Минчо Видев Минчев, вписана в Сл Вп Ямбол на 29.11.2012г., както и възбрана в полза на взискателя по ИД – „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, вписана в Сл Вп Ямбол на 29.06.2018г.За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-04.07.2019 г. -17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликоветеГр.Ямбол, 08.05.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 05.07.2019 06:00
291526
Онлайн са 134 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение