Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 341553
Публикувано на 21.05.2019 11:11
Посещения: 20
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,10400 лв.,ТОПОЛОВГРАД
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
10400.00 лв.
Площ (в кв.м):
1096.000
391382
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 25.06.2019г.до 25.07.2019г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20168780401376, като в сградата на РС Тополовград на 26.07.2019 г в 15,00 ч. в зала на РС Тополовград ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „Хелиос Метал Център ООД и присъединени взискатели, а именно:ДВОРНО МЯСТО с площ 1096 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №936, в кв. 127 по плана на гр. Тополовград, ведно с построената в същото двуетажна масивна сграда със застроена площ 420 кв.м., при граници на целия имот: от две страни улица, УПИ III – 935, имот № IV-937-Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 10 400 лв./десет хиляди и четиристотин лева/Имотът е собственост на ТЕРК 2004 ЕООД, наложена възбрана в полза на взискателя от 10.04.2014 г., като преди същата има наложени възбрани от ТД на НАП от 07.02.2014 ., на Интерстрой – Калето от 14.11.2013 г., на ТД на НАП от 05.11.2013 г., на Интерстрой – калето от 02.05.2012 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-25.07.2019г. -17,00ч.Гр.Ямбол, 21.05.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 12:00
292799
Онлайн са 166 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение