Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 341912
Публикувано на 23.05.2019 08:57
Посещения: 38
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,16960 лв.,ЯМБОЛ
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Ямбол
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
16960.00 лв.
Площ (в кв.м):
80.000
391741
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 25.06.2019г.до 25.07.2019г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20178780400581, в сградата на РС-Ямбол, като на 26.07.2019 г. в 9.00ч. в зала на РС-Ямбол ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на СВЕТЛА ЖИВКОВА ГРАМАТИКОВА, а именно: 1/3 идеална част от целия ВТОРИ ЕТАЖ на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 87374.539.35.1, със застроена площ на етажа 80 кв.м., ведно с 2/9 идеални части от поземления имот, в който е построена сградата с идентификатор № 87374.539.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, целият с площ 264 кв.м., с адрес на имота: гр. Ямбол, ул. „Еркесия” № 2, при граници на поземления имот: 87374.539.47, 87374.539.36, 87374.539.34, 87374.539.9 - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 16 960 лв. /шестнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лв./Идеалните части от имота са собственост на НИЛИЯН ДИМИТРОВ РУСЕВ, за тях е наложена възбрана в полза на взискателя, вписана в Сл Вп Ямбол на 24.04.2018 г. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ.За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-25.07.2019г. -17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 23.05.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:00
293109
Онлайн са 157 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение