Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 342226
Публикувано на 27.05.2019 13:17
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,6480 лв.,ТОПОЛОВГРАД
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
6480.00 лв.
Площ (в кв.м):
4938.000
392056
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 25.06.2019г.до 25.07.2019г. ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №.20138780400328, в сградата на РС-Тополовград, като на 26.07.2019 г в 15.00 ч. в залата на РС-Тополовград ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот в гр.Ямбол с цел удовлетворяване вземането на НАП-частни държавни вземания, а именно:Имот с площ от 4938квм, представляващ обединени бивши имоти УПИ І-446 в кв.140 по плана на гр.Тополовград и УПИ ІІ-446 в кв.140, ведно с построените в тях канцелария”Търговия на едро” с площ от 105квм и склад „Туршии” с площ 206квм, както и склад ”Плод-зеленчук” с площ от 440квм.-срещу мелницата на града, имотът не е ограден, сградите са масивни-тухла и камък, в момента на описа са разкрити покривите им с цел ремонт, без дограма- цената на описаното имущество,от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 6480 лв. /шест хиляди четиристотин и осемдесет лева/ Имотът е собственост на „Оптима консулт БГ”АД.За имота е вписана ипотека и възбрана в полза на взискателя.За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-25.07.2019г. -17,00ч.Гр.Ямбол, 27.05.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 12:00
293365
Онлайн са 135 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение