Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 342263
Публикувано на 28.05.2019 05:46
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Заведение,137025 лв.,ЯМБОЛ
Обявлението е активно
от 30.06.2019
до 31.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Заведение/Ресторант/Кафене/Бар
Начална цена:
137025.00 лв.
Площ (в кв.м):
55.000
392093
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.494ГПК от 01.07.2019г.-до 01.08.2019 г. ще се проведе ВТОРА публична продан по изп. дело №.20108780400416, в сградата на ЯРС, като в сградата на ЯРС на 02.08.2019 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на на „Юробанк България”АД,а именно:Монолитна двуетажна сграда, находяща се в гр.Ямбол, жк ”Хале”, ул.”Милин камък” №42, състояща се от партер-кафе-аперитив, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.68.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ от 54.60 кв.м.,при граници:над обекта: имот с ид.87374.546.68.1.2 и втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.68.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 61.40кв.м.,при граници: под обекта: имот с ид.87374.546.68.1.1, които самостоятелни обекти попадат в сграда с идентификатор 87374.546.68.1, изградена с отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.68 -Цената на имота, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 137025 лв. /сто тридесет и седем хиляди и двадесет и пет лева/.Имотът е собственост на „Дива пет” ЕООД,за него е учредена ипотека и е вписана е възбрана в полза на взискателя „Юробанк България”АД. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ .За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-01.08.2019 г. -17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликоветеГр.Ямбол, 28.05.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 02.08.2019 06:00
293400
Онлайн са 137 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение