Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 342266
Публикувано на 28.05.2019 06:00
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Къща,14400 лв.,Стралджа
Обявлението е активно
от 30.06.2019
до 31.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Стралджа
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
14400.00 лв.
Площ (в кв.м):
2276.000
392096
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 01.07.2019г.-до 01.08.2019 г. ще се проведе ВТОРА публична продан по изп. дело №.20158780400173, като в сградата на ЯРС на 02.08.2019 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД, а именно:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69660.501.1326 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39 с площ от 2276 кв.м., заедно с построените в имота сгради, а именно: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с площ от 39 кв.м., брой етажи-1, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 48 кв.м., брой етажи-1, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 110 кв.м., брой етажи-2, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 3 кв.м., брой етажи-1, ГАРАЖ с площ от 24 кв.м., брой етажи-1- Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 14400 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/.Имотът е собственост на Георги Жеков Митев, учредена е ипотека в размер на 40 000 лева, ведно със лихви, такси, разноски в полза на взискателя, наложена е възбрана в полза на взискателя.Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ .За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-18.04.2019 г. -17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликоветеГр.Ямбол, 12.02.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 02.08.2019 06:00
293403
Онлайн са 111 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение