Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 342332
Публикувано на 28.05.2019 10:12
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Парцел,1600 лв.,Иречеково
Обявлението е активно
от 07.07.2019
до 07.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
1600.00 лв.
Площ (в кв.м):
1080.000
392162
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 08.07.2019г.-до 08.08.2019 г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20098780400409, в сградата на РС-Ямбол, като на 09.08.2019 г. в 9.00ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на ОББ"АД-София, а именно: Поземлен имот II-2 с площ 1080 кв.м. в кв.30 по плана на с.Иречеково, обл. Ямболска, при граници:улица,ПИ III-2,ПИ IV-2,ПИ Х11-7,ПИ ХIII-8,ПИ I-1 - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1600 лв. /хиляда и шестстотин лева/. Поземлен имот III-2 с площ 980 кв.м. в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска,при граници:улица,ПИ II-2,ПИ IV-2 - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер 1600 лв. /хиляда и шестстотин лева/. Поземлен имот IV-2 с площ 1500квм в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска, заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм,при граници:улица,ПИ V-3,ПИ XI-6,ПИ XI1-7,ПИ II-2,ПИ III-2-Цената,от която ще започне проданта, съгл. ч.л. 485 ГПК е в размер на 4 800 лв./четири хиляди и осемстотин лв./. Имотът е собственост на Иван Василев Атанасов и Динка Демирева Атанасова,за него е учредена ипотека и наложена възбрана в полза на взискателя. Книжата за проданта се намират в стая 108 на Районен съд-Ямбол и в кантората на ЧСИ.За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно, като на плика се отбелязва за кой имот е наддавателното предложение.Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-08.08.2019 г. -17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 28.05.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 09.08.2019 06:00
293470
Онлайн са 111 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение