Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 342913
Публикувано на 31.05.2019 09:21
Посещения: 289
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Благоев Якимов с рег. No: 844 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,34066.4 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 03.06.2019
до 03.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
кв. Кремиковци
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
34066.40 лв.
Площ (в кв.м):
65.000
392747
Описание:

О Б Я В Л Е Н И Епо изп. дело № 20198440400672 Подписаната Петя Вълкова, Помощник-Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 11.04.2019 г., собственост на Николай Иванов Найденов, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.8200.280.3.3 съгласно схема № 15-326513-11.04.2019 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. На Изпълнителния директор на АГКК, без последващо изменение, представляващ АПАРТАМЕНТ № 3, с административен адрес и находящ се в гр. София, СО район „Кремиковци“, жк. „Кремиковци“, бл. 103, вх. А, ет. 1, ап. 3, състоящ се от: една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, като самостоятелния обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.8200.280 със застроена площ по акт за собственост и по схема от 65.38 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект – жилище апартамент, с брой нива на обекта: 1 при съседи по акт за собственост: апартамент № 2, апартамент № 13 от вх. „Б“, отдолу – мазе и отгоре – апартамент № 6 и при съседи съгласно схема: на същия етаж имот с идентификатор 68134.8200.280.3.13, 68134.8200.280.3.2, под обекта няма, над обекта, имот с идентификатор 68134.8200.280.3.6, ЗАЕДНО с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ /МАЗЕ/ № 3, с площ от 4.91 кв.м., без посочени съседи по документ за собственост, ЗАЕДНО с 7.982 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата;Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:Договорна ипотека акт № 171, том 89, дв.вх.рег. № 100445/15.12.2007 г. Подновена с Акт за новиране на договорна ипотека № 265, том 73, дв.вх.рег. № 80382/30.11.2017 г. в полза на взискателя и ипотекарен кредитор ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД като правоприемник на Алфа Банк- Клон България за сумата от 12500.00 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит № 4-226/2007 г.; възбрана акт № 170, том 4, дв.вх.рег. № 12641/12.03.2019 г. на ЧСИ Стоян Якимов в полза на взискателя и ипотекарен кредитор ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД като правоприемник на Алфа Банк- Клон България по изп.дело № 20198440400672; възбрана № 105, том 7, дв. вх. рег. № 66273 от 11.09.2008 г. на ЧСИ Мариян Петков по изп.дело № 20078510400948 в полза на ТиБиАй Кредит ЕАД и възбрана № 210, том 15, дв. вх. рег. № 32766 от 11.07.2013 г. на ЧСИ Стоян Якимов по изп.дело № 20078440400447 в полза на ЕОС Матрикс ООД.ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 34066.40 лв. /тридесет и четири хиляди шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 05.07.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 04.06.2019 г. и завършва на 04.07.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка с назначения пазач на тел.0887711095. За пазач на имота е определен Николай Найденов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG05BPBI79401077194309 BIC BPBIBGSF при „Юробанк България“ АД по изп. дело № 20198440400672. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 05.07.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 844
Определяне на купувач
[кога] на 05.07.2019 06:00
293905
Онлайн са 128 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение