Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 343765
Публикувано на 06.06.2019 11:35
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Магазин,245160 лв.,ЯМБОЛ
Обявлението е активно
от 14.07.2019
до 14.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
245160.00 лв.
Площ (в кв.м):
234.000
393604
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.494 ГПК от 15.07.2019г.-до 15.08.2019г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан по изп. дело №.20168780400830, в сградата на ЯРС, като на 16.08.2019 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „Юробанк България”АД, а именно:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.543.582.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес на имота: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. Мраморно Море № 43, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.543.582, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ: 234.00 кв.м.,ведно 13.68% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, - цената на имота, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 245 160 лв. /двеста четиридесет и пет хиляди сто и шестдесет лева/.Имотите са собственост на Митко Недялков Недялков, за него е учредена договорна ипотека, в полза на „Юробанк България” АД, вписана в Сл Вп Ямбол на 03.04.20018г.; подновена в срок, вписани са възбрани: в полза на „Юробанк България” АД на 09.06.2016 г., в полза на „Юробанк България” АД на 28.09.2015г, в полза на УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД, на 04.03.2015г, в полза на ПРОФИТ ЕКСПЕРТ на 07.09.2018 г, за имота има сключен договор за наем – 10 години, вписан в Сл Вп Ямбол на 26.02.2019 г.За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-15.08.2019г. - 17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 06.06.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 16.08.2019 06:00
294616
Онлайн са 182 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение