Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 343786
Публикувано на 06.06.2019 13:15
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,27945 лв.,ЕЛХОВО
Обявлението е активно
от 14.07.2019
до 14.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
27945.00 лв.
Площ (в кв.м):
61.000
393625
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 15.07.2019г.-до 15.08.2019г. ще се проведе ВТОРА публична продан по изп. дело №.20168780401124, в сградата на РС-Елхово, като на 16.08.2019 г. в 14.00ч.в зала на РС-Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД, а именно:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 27382.500.778.1.88, находящ се в гр.ЕЛХОВО, ул. „Сан Стефано” № 4, вх.Е, ет.5, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 88 с площ 61.00 кв.м., самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.778, заедно с прилежащите части към СОС: избено помещение № 13 с площ 5.45кв.м. и 2.96% ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото, в което сградата е построена, при граници: на същия етаж – 27382.500.778.1.75, 27382.500.778.1.89, под обекта - 27382.500.778.1.85, над обекта – няма.Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 27945 лева/двадесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева/Имотът е собственост на Марийка Димитрова Живкова, за него е наложена възбрана в полза на взискателя, учредена е ипотека за обезпечаване вземане в размер на 11 900 евро главница, както и лихви и разноски. Книжата за проданта се намират в в кантората на ЧСИ .За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-15.08.2019г. - 17,00ч.Гр.Ямбол, 06.06.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 16.08.2019 11:00
294634
Онлайн са 152 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение