Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 343915
Публикувано на 07.06.2019 10:11
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,23408 лв.,Ботево
Обявлението е активно
от 14.07.2019
до 14.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Ботево
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
23408.00 лв.
Площ (в кв.м):
1247.000
393754
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 15.07.2019г.-до 15.08.2019г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №201087804001065, в сградата на РС-Ямбол, като на 16.08.2019 г. в 9.00 ч.в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „ЗАРА-Е”ЕООД и присъединени взискатели, а именно: Дворно място в с.Ботево, общ.Тунджа, съставляващо имот №001160 по плана на землището на селото с площ 1247 кв.м., ведно с построените в него сграда „Бензиностанция” със ЗП 51квм, козирка със ЗП 40квм, стопанска сграда със ЗП 24квм и Газстанция/бетонова вана/ със ЗП 27.50квм и съоръжения към същата: бензиноколонка „Salzkotten”, нафтоколонка„Salzkotten”, газоколонка „Salzkotten”, резервоар за газ с обем 6.7 куб.м. резервоар за дизелово гориво -30куб.м., резервоар за бензин А92Н с обем 10куб.м., резервоар за бензин А95Н с обем 6куб.м., фискална отчитаща система, тръбна свързваща система, система за оперативно управление.Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 и 468 от ГПК е в размер на 23 408 лв./двадесет и три хиляди четиристотин и осем лева/.Имотът е собственост на „Тиан 2002”ЕООД, за него е наложена възбрана в полза на взискателя, учредена е ипотека за обезпечаване вземане в размер на 350000главница, както и лихви и разноски в полза на „Уникредит Булбанк”, като в последствие вземането е цедирано на „Агенция за събиране на вземания” ЕАД. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ .За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-15.08.2019г. - 17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 07.06.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 16.08.2019 06:00
294745
Онлайн са 155 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение