Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 343948
Публикувано на 07.06.2019 11:08
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,20320 лв.,ЕЛХОВО
Обявлението е активно
от 14.07.2019
до 14.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
20320.00 лв.
Площ (в кв.м):
60.000
393787
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 ГПК от от 15.07.2019г.-до 15.08.2019г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20188780401709, в сградата на РС-Елхово, като на 16.08.2019 г. в 14.00 ч. в зала на ЕРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, а именно:ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 10, находящ се в гр.Елхово, ул. „3 – ти март” № 104, вх.А, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.2591.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, с площ от 60.03 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и две тераси, ведно с избено помещение № 10 с площ от 5.22 кв.м., както и 2,689 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при граници на апартамента: на същия етаж: 27382.500.2591.1.11, под обекта: 27382.500.2591.1.7, над обекта: няма - Цената,от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 20 320 лв. /двадесет хиляди триста и двадесет лева /Имотът е собственост на ИВАН ГОЧЕВ БОРИСОВ и МИТКА ГАЛЕВА БОРИСОВА, за него са учредени договорни ипотеки в полза взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, вписани в Сл Вп Елхово на 27.10.2008 г. и на 20.03.2015г., вписана е и възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД на 18.09.2018 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от определената начална цена в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-15.08.2019г. - 17,00ч.Гр.Ямбол, 07.06.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 16.08.2019 11:00
294771
Онлайн са 179 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение