Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 344755
Публикувано на 13.06.2019 08:03
Посещения: 91
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Къща,25040 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 29.06.2019
до 29.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
25040.00 лв.
Площ (в кв.м):
74.000
394594
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.537.165 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.Сливен, ул."Цар Иван Шишман" № 20 /двадесет/, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, целият с площ 264,00 кв.м. /двеста шестдесет и четири квадратни метра/, стар идентификатор: 1171 /хиляда сто седемдесет и едно/, при съседи: имот с идф.№ 67338.537.161, имот с идф.№ 67338.537.166, имот с идф.№ 67338.537.167, имот с идф. № 67338.537.164, имот с идф. № 67338.537.162, ВЕДНО с построените в имота: 1. СГРАДА с идентификатор № 67338.537.165.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.Сливен, ул. "Цар Иван Шишман" № 20 /двадесет/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ 74,00 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма. 2. СГРАДА с идентификатор № 67338.537.165.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.Сливен, ул. "Цар Иван Шишман" № 20 /двадесет/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 19,00 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; 3. СГРАДА с идентификатор № 67338.537.165.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.Сливен, ул. "Цар Иван Шишман" № 20 /двадесет/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: хангар, депо, гараж, със застроена площ 11,00 кв.м. /единадесет квадратни метра/, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 31.07.2019 13:10
295491
Онлайн са 119 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение