Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 344901
Публикувано на 14.06.2019 04:43
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Камиони,20160 лв.,ПРОВАДИЯ
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Провадия
Тип на имуществото:
Камион / Товарен автомобил
Начална цена:
20160.00 лв.
394743
Описание:

Изпълнително дело №: 20157110400286Изходящ №: 13080 / 22.05.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 25.06.2019 г. до 25.07.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 25.07.2019 г., на следното МПС, собственост на длъжника по делото НИКИТА ТРАНС ЕООД, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20157110400286 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ВЛЕКАЧ ДАФ, МОДЕЛ FT85CF380, С РЕГ. № В 2215 РК, ДВИГАТЕЛ № Т53497, РАМА XLRTE85XC0E523336, ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 25.04.2000 Г., УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 004345108/10.09.2010 Г. и ПОЛУРЕМАРКЕ ФРЬОФ, МОДЕЛ ЕТ32Р37С, РЕГ. № В 7594 ЕК, РАМА 9FRWADBA3XS315401, ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 01.01.1999 Г., УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 003688878/16.06.2009 Г. МПС е предмет на особен залог в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и има наложени запори по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 20 160.00 лв. (двадесет хиляди сто и шестдесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 25.06.2019 г. до 25.07.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 25.06.2019 г. до 25.07.2019 г., след предварителна уговорка. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20157110400286. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 25.06.2019 г. до 25.07.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 26.07.2019 г. от 14.20 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 11:20
13508
Онлайн са 209 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение