Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345213
Публикувано на 17.06.2019 13:09
Посещения: 22
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмил Станев Станев с рег. No: 895 обявява за публична продан
Ателие, Таван,135000 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 16.06.2019
до 16.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Ателие / Таванско помещение / Студио
Начална цена:
135000.00 лв.
Площ (в кв.м):
83.000
395055
Описание:

30,93 кв. м. ид.ч. от ПАРЦЕЛ с идентификатор 10135.2556.344 (едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка три четири, четири) находящи се в гр. Варна, ул. Тодор Димов № 24 /двадесет и четири/ с площ от 605 /шестстотин и пет/ кв.метра, при граници: имоти №№ 10135.2556.102, 10135.2556.95, 10135.2556.353, 10135.2556.83, 10135.2556.81, 10135.2556.98 съгласно действащия кадастрален план, а съгласно нотариален акт представляващ УПИ XVI-5.6 /четиринадесети- пет, шест/, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор Димов“ №24-26 /двадесет и четири – двадесет и шест/ в кв. 624 /шестстотин двадесет и четири/ по план на 5 /пети/ микрорайон на град Варна с площ 463.50 /четиристотин шестдесет и три цяло и петдесет стотни/ кв.метра, при граници: север- УПИ XVI-7; юг – УПИ XII-4; изток – УПИ IV-13, УПИ V-14; запад – ул. „Тодор Димов“ Ведно с построените в него АТЕЛИЕ №23 /двадесет и три/ - мезонет находящ се на шести и седми етаж на сградата, с обща застроена площ 82.56 /осемдесет и две цяло и петдесет и шест стотни/ кв.метра, състоящ се на първо ниво от: коридор, кухня-трапезария, баня-тоалетна, спалня и стълбище към второ ниво, със застроена площ 52.96 /петдесет и две цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.метра и върху тераса с площ от 9.63 /девет цяло шестдесет и три стотни/ кв. метра, при граници на първо ниво: ап. №22, ап. №24, и на второ ниво: спалня и баня-тоалетна, със застроена площ 29.60 /двадесет и девет цяло и шестдесет стотни/ кв.метра, заедно с правото на ползване върху тераса с площ от 10,19 /десет цяло и деветнадесет стотни/ кв. метра, и върху тераса с площ от 9.65 /девет цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.метра, при граници на второто ниво: ап. №22-второ ниво, калкан, ул. „Т. Димов“, а съгласно действащата кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК недвижим имот с идентификатор 10135.2556.344.1.23 (едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка три четири, четири, точка, едно, точка, две, три), с адрес на имота гр, Варна, район Приморски, ул. „Тодор Димов“ №24, ет. 6, ап. 23. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2556.344 (едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка три четири, четири). Предназначение на самостоятелен обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 2 /две/, посочени в документа площи 82.56 /осемдесет и две цяло и петдесет и шест стотни/ кв.метра, прилежащи части 4.8861 % /четири цяло осем хиляди осемстотин шестдесети една десетохилядни процента/ При съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 /едно/, на същия етаж: 10135.2556.344.1.24, 10135.2556.344.1.22, под обекта 10135.2556.344.1.18, над обекта 10135.2556.344.1.26 и 10135.2556.344.1.22 и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 /две/, на същия етаж 10135.2556.344.1.26 и 10135.2556.344.1.22, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 23/двадесет и три/ с полезна площ 2,43/две цяло четиридесет и три стотни/ кв. метра, при граници: изба №24, изба №22, избен коридор, както и 4,8861%/четири цяло осем хиляди осемстотин шестдесет о една десетохиядни процента/ идеални части от общите части на сградата, /равняващи се на 12,99/дванадесет цяло и деветдесет и девет стотни/ кв. метра, идеални части от общите части на сградата./ и 4.8861 % /четири цяло осем хиляди осемстотин шестдесети една десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата, цялото с площ от 638.50 /шестстотин тридесет и осем цяло и петдесет стотни/ кв. метра, съставляващо УПИ XVI-5.6 /четиринадесети- пет, шест/ в кв. 624 /шестстотин двадесет и четири/ по плана на 3 /трети/подрайон на гр. Варна, при граници на дворното място: УПИ XVI-7, УПИ IV-13, УПИ V-14, УПИ XII-4 и ул. "Тодор Димов", както и ПАРКОМЯСТО №4 /четири/ находящо се в сутерена на жилищна сграда в гр. Варна, Община Варна, Варненска област, ул. „Тодор Димов“ №24-26 /двадесет и четири – двадесет и шест/ със застроена площ 25,17 /двадесет и пет цяло и седемнадесет стотни/ кв.метра, при граници : ПМ №3, ПМ №5, УПИ IV-13, ведно с 20.81 /двадесет цяло и осемдесет и едно стотни/ кв. метра идеални части от общите части на сградата и 1.4533% /едно цяло четири хиляди петстотин тридесет и три десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата, цялото с площ от 638.50 /шестстотин тридесет и осем цяло и петдесет стотни/ кв.метра, съставляващо УПИ XIV-5,6 / четиринадесети-пет, шест/ в кв. 624 /шестстотин двадесет и четири/ по плана на 3 /трети/ подрайон на гр. Варна, при граници на дворното място: УПИ XVI-7, УПИ IV-13, УПИ V-14, УПИ XII-4 и ул. „Тодор Димов“, а съгласно действащата кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК недвижим имот с идентификатор 10135.2556.344.1.41 (едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка три четири, четири, точка, едно, точка четири, едно). Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2556.344 (едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка три четири, четири). Брой нива 1 /едно/, с площ по документи 25,17 /двадесет и пет цяло и седемнадесет стотни/ кв.метра и прилежащи общи части 1.4533% /едно цяло четири хиляди петстотин тридесет и три десетохилядни процента/ При съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж :10135.2556.344.1.42, 10135.2556.344.1.40 Под обекта няма, Над обекта : няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 600 509
Определяне на купувач
[кога] на 18.07.2019 09:45
295869
Онлайн са 121 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение