Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345790
Публикувано на 21.06.2019 08:35
Посещения: 18
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Земеделска земя,2656.8 лв.,Житница
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Житница
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
2656.80 лв.
Площ (в кв.м):
2389.000
395632
Описание:

Изпълнително дело №: 20167110401079Изходящ №: 13202 / 23.05.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 25.06.2019 г. до 25.07.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 25.07.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КАЛОЯН ТОШКОВ КЪНЧЕВ, в полза на ЕОС МАТРИКС ЕООД по изп.дело № 20167110401079 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ от 2.389 /два декара триста осемдесет и девет кв.м./ дка, находяща се в землището на с.Житница, общ.Провадия, обл.Варна, ЕКАТТЕ 29458 /две девет четири пет осем/, м."КОРИЯТА", ІІІ /трета/ категория на земята при неполивни условия, съставляваща поземлен имот № 181022 /едно осем едно нула две две/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи по скица: имот № 000606 - засолена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000707 - полски път на Община Провадия, имот № 18527 - засолена нива на насл. на Тодор Великов Тодоров, имот № 181146 - изоставена нива на насл.на Иван Иванов Цанков и имот № 000162 - населено място на с.Житница. Върху имота има наложени възбрани по изпълнителното дело. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 2656.80 лв. (две хиляди шестстотин петдесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 25.06.2019 г. до 25.07.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 25.06.2019 г. до 25.07.2019 г., по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20167110401079. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 25.06.2019 г. до 25.07.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 26.07.2019 г. от 14.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 11:30
296305
Онлайн са 194 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение