Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345792
Публикувано на 21.06.2019 08:38
Посещения: 41
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Парцел,7600 лв.,Аксаково
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
гр. Аксаково
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
7600.00 лв.
Площ (в кв.м):
635.000
395634
Описание:

Изпълнително дело №: 20187110400469Изходящ №: 14826 / 11.06.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 29.06.2019 г. до 29.07.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 29.07.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КУНЧО МИХАЛЕВ КУМАНОВ, в полза на СЕРГЕЙ ЖАНОВИЧ ЛАЗАРЕВпо изп.дело № 20187110400469 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: 1/2 ид.ч./една втора идеална част/от УПИ Х - 2319 /урегулиран поземелен имот десети за две хиляди триста и деветнадесет/,от квартал 96 /деветдесет и шест/,находящ се в гр.Аксаково,обл.Варна с площ 635 кв.м./шестотин тридесет и пет квадратни метра/,при граници:УПИ ІХ - 2319,ІІ - 2318,ІV - 2607,VІ - 489,490 и улица. Върху имота има наложени възбрани по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 7600.00 лв. (седем хиляди и шестстотин) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 29.06.2019 г. до 29.07.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 29.06.2019 г. до 29.07.2019 г., по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20187110400469. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 29.06.2019 г. до 29.07.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 30.07.2019 г. от 09.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 06:30
296307
Онлайн са 176 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение