Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345793
Публикувано на 21.06.2019 08:40
Посещения: 42
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Парцел,54000 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
54000.00 лв.
Площ (в кв.м):
1121.000
395635
Описание:

Изпълнително дело №: 20117110400378Изходящ №: 15101 / 12.06.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 29.06.2019 г. до 29.07.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 29.07.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КА ТРАНС ЕООД - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК , в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20117110400378 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10135.2520.6016 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка шест нула едно шест/, находящ се в гр. Варна, Община Варна, област Варна, м-ст Траката, представляващ новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6016 /шест хиляди и шестнадесет/ кадастрален район 520 /петстотин и двадесет/ по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание Траката, Община Варна с площ 1121 /хиляда сто двадесет и един/ кв.м. при граници по документ за собственост: имоти: № 9504 /път/, 194, 193, 186, 6015, 187, а по кадастрална скица при съседи: 10135.2520.186, 10135.2520.193, 10135.2520.194, 10135.2520.9504, 10135.2520.187, 10135.2520.6015, заедно с всички подобрения и приращения в това число и бъдещи такива в описания поземлен имот. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 131 829 /сто тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 54 000.00 лв. (петдесет и четири хиляди) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 29.06.2019 г. до 29.07.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 29.06.2019 г. до 29.07.2019 г., всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Варна, м-ст Траката, ПИ № 6016. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20117110400378. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 29.06.2019 г. до 29.07.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 30.07.2019 г. от 10.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 07:00
296308
Онлайн са 172 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение