Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345795
Публикувано на 21.06.2019 08:44
Посещения: 23
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Къща,483120 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 21.06.2019
до 21.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
483120.00 лв.
Площ (в кв.м):
668.000
395637
Описание:

Изпълнително дело №: 20167110400374Изходящ №: 14438 / 06.06.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.07.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ФИМАН ЕАД , в полза на ОБЩИНСКА БАНКА АД по изп.дело № 20167110400374 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в град Варна, община Варна, област Варна, р-н "Приморски", вилна зона "Траката", ул. "6-та" № 41 /четиридесет и едно/, а именно: СГРАДА с идентификатор 10135.2564.259.3 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка две пет девет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-92 от 14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, разполежена в ПИ с идентификатор №10135.2564.259 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка две пет девет/, със застроена площ по кадастрална скица - 181.00 /сто осемдесет и един/ кв.м. на 3 /три/ етажа, с предназначение: "Жилищна сграда - еднофамилна" , а съгласно акт за собственост представляваща ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА №1 /едно/, в югозападната част на терена, включваща: а/ сутерен със застроена площ 184.6 /сто осемдесет и четири цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се от винарна, фитнес зала, сауна, техническо, домакинско помещение, тоалетна и склад, б/ първи етаж със застроена площ 194.44 /сто деветдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, перално помещение, дневен тракт и кухня, в/ втори етаж с площ 186.35 /сто осемдесет и шест цяло и тридесет и пет стотни / кв.м., състоящ се от две спални, дрешник, две тоалетни и две бани - тоалетна, и три тераси: в/ трети етаж със застроена площ 103.19 /сто и три цяло и деветнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от три спални, коридор и три бани - тоалетна. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЩИНСКА БАНКА АД за сумата в размер на 450000 /четиристотин и петдесет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 483 120.00 лв. (четиристотин осемдесет и три хиляди сто и двадесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г., след предварителна уговорка. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Общинска Банка АД, IBAN BG78 SOMB 9130 1037 6775 02, BIC код SOMBBGSF, по изп.дело 20167110400374. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 23.07.2019 г. от 10.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 23.07.2019 07:40
296310
Онлайн са 121 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение