Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345797
Публикувано на 21.06.2019 08:46
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Склад,124164 лв.,Вълчи дол
Обявлението е активно
от 04.07.2019
до 04.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Вълчи дол
Тип на имуществото:
Склад / Хале
Начална цена:
124164.00 лв.
Площ (в кв.м):
151.000
395639
Описание:

Изпълнително дело №: 20177110400288Изходящ №: 14524 / 06.06.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 05.08.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЕТ ГЕРГАНА-56 - ГЕРГАНА ГАНЧЕВА, в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по изп.дело № 20177110400288 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет/кв.м., за което е отредено УПИ ІІ - 838 /втори - осемстотин тридесет и осем/,в квартал 46 /четиридесет и шест/, заедно с построените в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЪРГОВСКА СГРАДА с обща застроена площ от 479 /четиристотин седемдесет и девет/кв.м. и СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПОДПРАВКИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с площ от 151 кв.м. /сто петдесет и един/, находящи се в гр.Вълчи дол, обл.Варна, ул.Средна гора № 6 /шест/, при граници и съседи: от две страни улица и парцел І - 812 /първи - осемстотин и дванадесет/. Имотът е ипотекиран в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за сумата в размер на 147 000 /сто четиридесет и седем хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 124 164.00 лв. (сто двадесет и четири хиляди сто шестдесет и четири) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г., след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, IBAN BG08 RZBB 9155 1005 7477 26 , BIC код RZBBBGSF, по изп.дело 20177110400288. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 06.08.2019 г. от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 06.08.2019 11:00
296312
Онлайн са 185 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение