Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345798
Публикувано на 21.06.2019 08:51
Посещения: 28
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Къща,27216 лв.,Суворово
Обявлението е активно
от 04.07.2019
до 04.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Суворово
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
27216.00 лв.
Площ (в кв.м):
242.000
395640
Описание:

Изпълнително дело №: 20137110400015Изходящ №: 14539 / 06.06.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 05.08.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ДОМ ЗА ВСЕКИ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ЕКСПРЕСБАНК АД по изп.дело № 20137110400015 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 810 /осемстотин и десет/ квадратни метра, съставляващо УПИ ХІІ - 223 /дванадесет римско тире двеста двадесет и три арабско/, в квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на с. Левски, Община Суворово, Област Варна, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В МЯСТОТО ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 64 /шестдесет и четири/ квадратни метра, ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 242 /двеста четиридесет и два/ квадратни метра и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ квадратни метра, при граници и съседи: улица, УПИ Х - църква /десет - църква/, УПИ ХІІІ - 223 /тринадесет римско тире двеста двадесет и три арабско/ и УПИ ХVІ - 223 /шестнадесет римско тире двеста двадесет итри арабско/. Имотът е ипотекиран в полза на ЕКСПРЕСБАНК АД за сумата в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 27 216.00 лв. (двадесет и седем хиляди двеста и шестнадесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г., по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20137110400015. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 06.08.2019 г. от 14.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 06.08.2019 11:10
296314
Онлайн са 164 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение