Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 345818
Публикувано на 21.06.2019 10:08
Посещения: 136
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Къща,29371.9 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 21.06.2019
до 21.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
29371.90 лв.
Площ (в кв.м):
53.000
395660
Описание:

Изпълнително дело №: 20197110400395Изходящ №: 14061 / 03.06.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.07.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВ КИРЯЗОВ, в полза на ТОКУДА БАНК АД по изп.дело № 20197110400395 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: 258,00 /двеста петдесет и осем/ кв.м. идеални часто от МЯСТО цялото с площ по документ за собственост от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., а по скица с площ от 1432 /хиляда четиристотин тридесет и два/ квадратни метра, находящо се в гр. Варна, община Варна, Варненска област, квартал "Галата", местност "Зеленика" /"Баир Баши"/, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №114 /сто и четиринадесет/ с идентификатор 10135.5545.114 /едно нула едно три пет точка пет пет четири пет точка едно едно четири/ по плана на местността, при граници: 10135.5545.9517, 10135.5545.115, 10135.5545.9516, 10135.5545.3633, 10135.5545.113, заедно с построените в това място ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 10135.5545.114.1 /едно нула едно три пет точка пет пет четири пет точка едно едно четири точка едно/, с обща застроена площ от 53.15 /петдесет и три цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра, състояща се от три стаи и коридор, баня - тоалет, складово помещение; НАВЕС с оградни стени със застроена площ от 13.60 /тринадесет цяло и шестдесет стотни/ квадратни метра, както и всички подобрения и насаждения в мястото. Имотът е ипотекиран в полза на ТОКУДА БАНК АД и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 29 371,90 /двадесет и девет хиляди триста седемдесет и един лева и деветдесет ст./ лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г., по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20197110400395. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 23.07.2019 г. от 10.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 23.07.2019 07:50
296335
Онлайн са 157 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение