Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345859
Публикувано на 21.06.2019 11:35
Посещения: 15
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станислава Дамянова Янкова с рег. No: 719 обявява за публична продан
Хотел,52200 лв.,Дългопол
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Дългопол
Тип на имуществото:
Хотел
Начална цена:
52200.00 лв.
Площ (в кв.м):
462.000
395701
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 24565.502.1611, находящ се в гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18 67/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Дългопол, п.к. 9250, общ. Дългопол, обл. Варна, ул.„Георги Димитров” № 48, с площ от 942 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: квартал: 110, парцел: V 1084, съседи: 24565.502.1610, 24565.502.1617, 24565.502.1613, 25565.502.1612, 24565.502.2034, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор № 24565.502.1611.1, одобрени с гореописаната Заповед. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД 14 03 936/11.04.2011г. на началника на СГКК Варна, със застроена площ от 231 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: хотел, при граници: ул.”Георги Димитров”, ПИ № 24565.502.1612, ПИ № 25565.502.1610 и вътрешен двор,които съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека са идентични с: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр.Дългопол, общ.Дългопол, обл. Варна, ул. „Георги Димитров” № 48, а именно: ДВОРНО МЯСТО, с площ от 940 кв.м. по предходен документ за собственост, а по скица - с площ от 942 кв.м., съставляващо УПИ с идентификатор 24565.502.1611 по кадастралната карта на града, идентично с УПИ V 1084 в квартал 110 по предходен план на града, заедно с построената в северната част на това дворно място СГРАДА ХОТЕЛ, на два етажа, със застроена площ от 183 кв.м. на първия етаж и със застроена площ от 250 кв.м. на втория етаж, и с обща РЗП от 433 кв.м. по предходен документ за собственост, а ро скица - със застроена площ от 231 кв.м. и РЗП от 462 кв.м., ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 30 кв.м. с идентификатор на сградата 24565.502.1611.1 по кадастралната карта на града, ведно с всички други настоящи и бъдещи трайни подобрения, приращения и насаждения в поземления имот, включително и БАСЕЙН, с площ от 130 кв.м. и дълбочина 1.20 м., НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 52 200 лв.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 627 711
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 08:00
296379
Онлайн са 152 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение