Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345929
Публикувано на 21.06.2019 13:40
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Неделчо Любомиров Митев с рег. No: 841 обявява за публична продан
Парцел,974400 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 23.06.2019
до 23.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
974400.00 лв.
Площ (в кв.м):
3041.000
395771
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, СО, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1 /едно/, съставляващ УПИ XXXVIII /тридесет и осми/ - за безвредно производство, администрация, търговия и гаражи, от кв. 16 /шестнадесет/ по подробния устройствен план на гр. София, местността НПЗ “Захарна фабрика”, одобрен със Заповед № РД-50-09-315/11.12.1989 г. и Заповед № РД-09-50-367/11.04.2007 г., целият с площ от 3 041 /три хиляди четиридесет и един/ кв.м., при съседи по документ за собственост: УПИ VI /шести/ - “За безвредно произвдство, администрация, търговия и паркинги”, улица тупик с осови точки 147-148 /сто четиридесет и седем – сто четиридесет и осем/ и жп депо, а при съседи по скица: от две страни УПИ VI /шести/, улица тупик с осови точки 150-150А /сто и петдесет – сто и петдесет, буква “А”/, който съгласно Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, представлява поземлен имот с идентификатор № 68134.1200.334 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и двеста, точка, триста тридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регситри на гр. София, общ. Столична, обл. София град, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г., с адрес на поземления имот: гр. София, п.к. 1000, местност Захарна фабрика, с площ по скица: 3045 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: квартал: 16, парцел : XXXVIII, при съседи по скица: имот с идентификатор № 68134.1200.345, имот с идентификатор № 68134.1200.402, имот с идентификатор № 68134.1200.242.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 841
Определяне на купувач
[кога] на 25.07.2019 06:00
296450
Онлайн са 187 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение