Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346036
Публикувано на 24.06.2019 09:31
Посещения: 30
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милен Иванов Бъзински с рег. No: 838 обявява за публична продан
Къща,5788107 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 30.06.2019
до 31.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
5788107.00 лв.
Площ (в кв.м):
685.000
395878
Описание:

Недвижим имот, изграден в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1945.1094, находящ се в гр. София, Столична Община- район Витоша, съставляващ УПИ (парцел) XVI -53 (шестнадесети, отреден за имот планоснимачен номер петдесет и трети) в квартал № 3 а (три с индекс“а“) по плана на град София, местността в.з. Национален киноцентър, с площ на УПИ от 11 486 кв.м. (единадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест квадратни метра), а по скица на поземления имот с идентификатор 68134.1945.1094 с площ от 16 317 кв.м. (шестнадесет хиляди триста и седемнадесет квадратни метра), при съседи на мястото по скица: поземлен имот без, без посочен номер по скица, улица, УПИ (парцел) XXV-836 (двадесет и пети, отреден за имот планоснимаен номер осемстотин тридесет и шести), имот планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) и Национален киноцентър, при съседи на мястото по по- предходен доказателствен нотариален акт: парцел XVII- 76 (седемнадесети за имот пл.№ седемдесет и шест) на СГО, улица, имот пл. № 75(седемдесет и пет), имот пл. №87 (осемдесет и седем), имот пл.№ 87 (осемсдесет и седем), имот пл. № 85 (осемдесет и пет) и имот на СГО, и при съседи на мястото по последен доказателствен нотариален акт: УПИ (парцел) XVII (седемнадесети)- СГО, улица, УПИ (парцел) ХХХ-836 (тридесети, отреден за имот планоснимачен номер осемстотин тридесет и шести), имот планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) и Национален киноцентър, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 68134.1945.1094.1 находяща се в подробно описаното по- горе УПИ с идентификатор 68134.1945.1094, ЗАЕДНО със съответстващото на сградата ПРАВО на СТРОЕЖ върху УПИ, със застроена площ на сградата от 685.18 кв. метра /шестстотин осемдесет и пет цяло и осемнадесет стотни/, с разгърната застроена площ на сградата 2,868.92 кв. м. /две хиляди осемстотин шестдесет и осем цяло и деветдесет и две стотни/ и с обща разгърната квадратура на сградата /без покривните тераси/ - 3,148.19 кв. м. /три хиляди сто четиридесет и осем цяло и деветнадесет стотни/, а с покривните тераси е 3,353.54 кв. м. /три хиляди триста петдесет и три цяло и петдесет и четири стотни/, която сграда се състои от две части – ЖИЛИЩНА ЧАСТ И ЧАСТ НА БАСЕЙН, свързана с топла връзка помежду си. ЖИЛИЩНАТА ЧАСТ се състои от: СУТЕРЕН, на кота – 3.60 м. /минус три цяло и шестдесет стотни метра/, със застроена площ на сутерена по одобрен архитектурен проект от 584.28 кв. м. /петстотин осемдесет и четири цяло и двадесет и осем стотни/, на който са разположени: билярдна зала, помещение за вентилационната инсталация, помещение за дизелагрегат, помещение за котелно, помещение за главно ел. табло, три складови помещения, помещение за пералня, санитарни възли, гараж със склад към него, със самостоятелен вход за гаража на нивото на терена, английски дворове, коридори, стълбища, асансъорна шахта, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, на кота +/ - 0.00 м. /нула метра/, със застроена площ на партерния етаж по одобрен архитектурен проект от 699.90 кв. м. /шестстотин деветдесет и девет цяло и деветдесет стотни/, на който са разположени: входно фоайе, дневна, видео зала, топла връзка между дневната и видеозалата, трапезария, кабинет, кухня; килер, санитарни възли, две стълбища, асансъорна шахта, коридори: ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ, на кота + 3.90 м. /плюс три цяло и деветдесет стотни/, със застроена площ на етажа по одобрен аритектурен проект от 676.65 кв. метра /шестстотин седемдесет и шест цяло и деветдесет стотни/, на който са разположени шест самостоятелни апартамента с тераси към тях, централно фоайе с тераса, стълбища, коридори, асансъорна шахта; и ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ, на кота + 7.20 м. /плюс седем цяло и двадесет стотни/, със застроена площ на етажа по одобрен архитектурен проект от 374.83 кв. метра /триста седемдесет и четири цяло и осемдесет и три стотни/, на който са разположени шест самостоятелни апартамента, дрешник, централно фоайе, стълбища, коридори, асансъорна шахта; ЧАСТТА на БАСЕЙНА се състои от: СУТЕРЕН, на кота – 2.70 м. /минус две цяло и седемдесет стотни/, без посочена площ на сутерена по архитектурен проект и с площ на сутерена по справка за квадратури 394.29 кв. метра /триста деветдесет и четири цяло и двадесет и девет стотни/, на който са разположени обслужващи площи към басейна, помещение за вентилация, корито на басейна, помещение за резервоар, преддверие със самостoятелен вход от нивото на терена и гараж със самостоятелен вход от нивото на терена; НАДЗЕМНО НИВО, на кота +1.20 м. /плюс едно цяло и двадесет стотни/, без посочена площ на нивото по архитектурен проект и с площ на нивото по справка за квадратури 390.24 кв. м. /триста и деветдесет цяло и двадесет и четири стотни/, на което са разположени: помещение за басейн с корито на басейна, помещение за фитнес, помещение за сауна, санитарни възли, душ и фоайе, като входът към това ниво е по западната стълбищна клетка на жилищната част през фоайето; и ПОКРИВНА ТЕРАСА, находяща се над част от надземното ниво, на кота +4.53 м. /плюс четири цяло и петдесет и три стотни метра/, като до терасата се стига по стълба от надземното ниво.Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.comЛице за контакт в кантората – ПЧСИ Атанаска Петканова, тел. 0894 746 446, email: email

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 59 42
Определяне на купувач
[кога] на 02.08.2019 06:00
296550
Онлайн са 139 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение