Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346041
Публикувано на 24.06.2019 09:58
Посещения: 61
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мирослав Колчев Колев с рег. No: 788 обявява за публична продан
Къща,1285459.2 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 25.08.2019
до 25.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
1285459.20 лв.
Площ (в кв.м):
398.000
395883
Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТПодписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд, публична продажба, която ще започне на 26 август 2019 г. и ще приключи в края на работното време /17.00 часа/ на последния ден 26 септември 2019 г. на следния недвижим имот, принадлежащ на „ДОМ ЯВОРОВ“ ЕООД , по изпълнително дело № 20187880400159 , а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 68134.102.204 ,находящ се в гр. София, Столична Община, район Средец, ул.„Г.С. Раковски“ № 136 /сто тридесет и шест/, целият с площ от 314 (триста и четиринадесет) кв.м, а измерен графично по скица с площ от 306.10 (триста и шест цяло и десет стотни) кв.м, съставляващ по скица УПИ VII-10/седми, отреден за имот с планоснимачен номер десет/ от кв. 413 /четиристотин и тринадесет/ по плана на гр. София, местност “Центъра“, одобрен със Заповед № РД-50-09-135/10.06.1992 година на Главния архитект на гр. София, при съседи по нотариален акт: ул. „Г.С. Раковски", Ангел Москов, подп. Драганов, Коста Берлинов и полк. Ковачев, а при граници по скица: ул. ,,Г.С. Раковски“, УПИ VI-11, УПИ V-12, УПИ IX-8 и УПИ VIII-9, заедно с построената в имота ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,с идентификатор 68134.102.204.1 цялата с разгънала застроена площ от 397,76 /триста деветдесет и седем цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м, състояща се от: първи етаж - четири стаи, кухня, тоалетна и коридор, застроен на 99, 44 /деветдесет и девет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м, първи надпартерен етаж - четири стаи, кухня, тоалетна и коридор със застроена, площ от 99,44 /деветдесет и девет цяло и четиридесет и четири стотни/кв.м, втори| етаж - четири стаи, кухня, тоалетна и коридор със застроена площ от 99,44 /деветдесет и девет цяло и четиридесет и четири стотни/кв.м, ведно с всички помещения в сутерена.Начална цена, от която ще започне наддаването – 1 285 459.20 лв. /един милион двеста осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и 20 стотинки/, с включен данък добавена стойност, от които данъчна основа в размер на 1 071 216,00 лв. /един милион седемдесет и една хиляди двеста и шестнадесет лева/ и данък добавена стойност в размер на 214 243.20 лв лв. /двеста и четиринадесет хиляди двеста четиридесет и три лева и 20 стотинки/, представляваща 90 на 100 от цената на имота съобразно предходна продан.Върху имота има следните тежести: за периода от 10.06.2009г. до 28.05.2018г. вписвания, отбелязвания и заличавания по наличната документация в службата: 1.покупко-продажба на недвижим имот е н.а. книга прехвърляния вх.рег. № 147 / 10.6.2009 г. г. том 65 96 / 2009 г. вид дело нотариално дело 14358 / 10.06.2009 г. дв.вх.рег. № 23270 / 10.6.2009 г. г. 2.налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (гпк,нпк) книга възбрани вх.рег. № 32420 / 23.5.2018 г. г. том 11 6 / 2018 г. вид дело нотариално дело 23187/23.05.2018 г. дв.вх.рег. № 31994/23.5.2018 г. г. 3.налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (гпк,нпк) книга възбрани вх.рег. № 818 /15.1.2015 г. г. том 1 141 / 2015 г. вид дело нотариално дело 382/ 15.01.2015 г. дв.вх.рег. № 768/ 15.1.2015 г. г. 4.договор за цесия книга договорни ипотеки вх.рег. № 68889/22.12.2014 г. г. том 27 10/2014 г. вид дело нотариално дело 52802 / 22.12.2014 г. дв.вх.рег. № 68642 / 22.12.2014 г. г. 5.заличаване на договорна ипотека книга отбелязвания вх.рег. № 52337 / 25.11.2011 г. г. том 32 243 / 2011 г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 51700/25.11.2011 г. г. 6.учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 95 / 17.8.2009 г. г. том 20 172 / 2009 г. вид дело нотариално дело 22106 / 17.08.2009 г. дв.вх.рег. № 35329 / 17.8.2009 г. г. 7.заличаване на договорна ипотека книга отбелязвания вх.рег. № 57 / 30.6.2009 г. г. том 16 90 / 2009 г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 28360 / 30.6.2009 г. г. 8.заличаване на договорна ипотека книга отбелязвания вх.рег. № 58 / 30.6.2009 г. г. том 16 89 / 2009 г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 28355 /30.6.2009 г. г. 9.заличаване на договорна ипотека книга отбелязвания вх.рег. № 54 / 30.6.2009 г. г. том 16 88 / 2009 г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 28350/30.6.2009 г. г. 10.учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 148 / 10.6.2009 г. г. том 14 34 / 2009 г. вид дело нотариално дело 14372 / 10.06.2009 г. дв вх.рег. № 23289 / 10.6 2009 г. г. 11.учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 475758 / 13.9.2006 г. г. том 045 30 / 2006 г. вид дело 38347 / 13.09.2006 г. дв.вх.рег. № 59217 / 13.9.2006 г. г. 12.учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 475757 / 13.9.2006 г. г. том 045 29 / 2006 г. вид дело 38346 / 13.09.2006 г. дв.вх.рег. № 59216 / 13.9.2006 г. г. 13.учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 475756 / 13.9.2006 г. г. том 045 28 / 2006 г. вид дело 38344 / 13.09.2006 г. дв.вх.рег. № 59215 / 13.9.2006 г. г. 14.продажба на недвижим имот книга прехвърляния вх.рег. № 466156 / 01.8.2006 г. г. том 120 76 / 2006 г. вид дело 31640 / 01.08.2006 г. дв.вх.рег. № 49621 / 01.8.2006 г. г. 15.продажба на недвижим имот книга прехвърляния вх.рег. № 455778 / 26.6.2006 г. г. том 094 56 / 2006 г вид дело 24655 / 26.06.2006 г. дв.вх.рег. № 39248 / 26.6.2006 г. г. 16.апорт книга вписвания вх.рег. № 408550 / 19.12.2005 г. г. том 036 221 / 2005 г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 69551 / 19 12.2005 г. г. 17.констативни актове-обстоятелствена проверка книга прехвърляния вх.рег № 374365 / 27.7.2005 г. г. том 110 145 / 2005 г. вид дело 27595 / 27.07.2005 г. дв.вх.рег. № 38119 / 27.7.2005 г. г. 18.продажба на идеална част от недвижим имот книга прехвърляния вх.рег. № 263710 / 30.12.2003 г. г. том 177 73 / 2003 г. вид дело 41167/30.12.2003 г. дв.вх.рег. № 53913 / 30.12.2003 г. г. 19.констативен акт, издаден по документи книга констативни актове и актове по обстоятелствени проверки вх.рег. № 64910/25.11.1999 г. г. том 019 191 / 1999 г. вид дело 26080 / 25.11.1999 г. дв.вх.рег. №-8212 /25.11.1999 г. г.Данъчната оценка на имота е в размер на 332 070.90 лв. /триста тридесет и две хиляди и седемдесет лева и 90 ст / съгласно удостоверение от Столична община, район „Средец“ от 01.06.2018 г.Желаещите да закупят имота, могат да се явят в канцеларията на Софийски районен съд, помещаваща се на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, както и в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата по публичната продажба, след заплащане на такса по т.19 от ТТР към ЗЧСИ в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС.Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всеки сряда и петък през периода на проданта от 10.00 до 18.00 часа след предварителна уговорка на телефон: 0898 469 779.Задатък, в размер на една десета част от началната цена на процесния имот /чл. 489 ал. 1 ГПК/ за правоучастие в проданта, се внася предварително в „Централна Кооперативна Банка“ АД, кл. „Възраждане“, по сметка IВАN: ВG 81 СЕСВ 9790 5066 7525 00 и ВIС: СЕСВВGSF, с титуляр на сметката ЧСИ Мирослав Колев с рег. № 788.Всеки наддавач конкретизира имота в предложението си, посочва номера на изпълнителното дело, както и предложената от него цена с цифри и думи, подписва го, и ведно с приложена квитанция за внесения задатък, както и декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/, копие от лична карта, удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/, нотариално заверено пълномощно за участие в търг /ако не участва лично/, както и декларация за действителния собственик на капитала, ако участващото лице не е такъв, в запечатан плик, регистрира предложението в канцеларията на Софийски районен съд находяща се на адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящ регистър съобразно разпоредбата на чл. 489, ал. 4 от ГПК.Уведомяваме всички участници в публичната продан, че следва да представят декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/. В случай на непредставяне на декларация в наддавателното предложение, ЧСИ ще предприеме изпълнение на задълженията си по ЗМИП, като сезира Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС.На 27 септември 2019 г. в началото на работния ден, на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд находяща се на адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 ще се отворят подадените в запечатани пликове наддавателни предложения, ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач на имота от Частния съдебен изпълнител в съответствие с разпоредбите на чл. 492, ал. 1 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 987 52 53
Определяне на купувач
[кога] на 26.09.2019 21:00
296555
Онлайн са 172 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение