Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346051
Публикувано на 24.06.2019 11:38
Посещения: 22
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Неделчо Любомиров Митев с рег. No: 841 обявява за публична продан
Други,4500000 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
4500000.00 лв.
Площ (в кв.м):
10260.000
395893
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, Район ''Витоша'', съставляващ УПИ I – за III АГ /първи, отреден за трета АГ/, стар I-272 /първи за поземлен имот двеста седемдесет и две/ от квартал 70 /седемдесет/ по плана на град София, местност ж.к. “Карпузица”, с площ по доказателствен акт за собственост от 10 260 кв. М /десет хиляди двеста и шестдесет квадратни метра/, при граници: улица, улица, УПИ II-273 /втори за имот двеста седемдесет и три/, УПИ X-769 /десети за имот седемстотин шестдесет и девет/, УПИ VIII-274 /осми за имот двеста седемдесет и четири/ и УПИ IX – 269, 271 /девети за имоти двеста шестдесет и девет и двеста седемдесет и едно/, който имот съгласно кадастрална скица представлява ПОЗЕМЛЕНИЯТ ИМОТ с идентификатор № 68134.1894.980 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка деветстотин и осемдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, Столична община, Област София, одобрени със Заповед № РД-18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение съгласно Заповед № КД-14-22-234/05.05.2011 г. на Началника на СГКК – София, с адрес на поземления имот: гр. София, район “Витоша”, ж.к. “Карпузица, ул. “Войводина могила” № 58 /петдесет и осем/, с площ по кадастрални данни от 10 402 кв. м /десет хиляди четиристотин и два квадратни метра/, а съгласно документ за собственост – с площ от 10 260 кв. м /десет хиляди двеста и шестдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, със стар идентификатор: 68134.1894.920 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка деветстотин и двадесет/, с номер по предходен план: квартал 70 /седемдесет/, парцел I /първи/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.1894.769 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка седемстотин шестдесет и девет/, 68134.1894.275 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста седемдесет и пет/, 68134.1896.922 /шестдеест и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и шест точка деветстотин двадесет и две/, 68134.1894.921 /шестдесет и осем хиляди сто тридсет и четири точка хиляда осемстотин деветдест и четири точка деветстотин двадесет и едно/, 68134.1894.979 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдест и четири точка деветстотин седемдесет и девет/ и 68134.1894.981 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка деветстотин осемдесет и едно/, заедно с изградените в гореописания урегулиран поземлен имот подобрения в имота — започнато изграждане на УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, за изграждането на който е издадено Разрешение за строеж № 147 от 21.07.2010 г. на СО, Дирекция „Архитектура и градоустройство“, към което на осн. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ са вписани забележки, във връзка със Заповед № РД-09-50-1206/29.07.2011 г. на Главния архитект на СО и Заповед № РД-09-50-1583/20.12.2011 г. на Главния архитект на СО и впоследствие същото е допълнено във връзка с допуснато изменение на инвестиционния проект при условията на чл. 154, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗУТ, съгласно Заповед № РА51-75/11.05.2016 г. на Главния архитект на СО, който УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС се състои от: - „Първи етап“ - представляващ съгласно първоначалния проект блок „А“ от Училището, за който е подписан Акт за приемане на конструкция от 03.04.2012 г., но не е издадено удостоверение по чл. 181 ЗУТ, с обща Разгъната застроена площ (РЗП) от 3310.39 кв.м. /три хиляди триста и десет цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, от които РЗП над кота ±0.00 — 2644.85 кв.м. /две хиляди шестстотин четиридесет и четири цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/ и РЗП под кота ±0.00 — 665.54 кв.м. шестстотин шестдесет и пет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, разположени на 4 /четири/ надземни етажа на коти ± 0.00 /нула/ метра, +3.60 /плюс три цяло и шестдесет стотни/ метра, +7.20 /плюс седем цяло и двадесет стотни/ метра и +10.80 /плюс десет цяло и осемдесет стотни/ метра, и на сутеренно ниво на кота – 3.60 /минус три цяло и шестдесет стотни/ метра; - „Втори етап“ - представляващ съгласно първоначалния проект Детска градина, за който е подписан Акт за приемане на конструкция от 15.10.2011 г., но не е издадено удостоверение по чл. 181 ЗУТ, с обща Разгъната застроена площ (РЗП) от 1696.94 кв.м. /хиляда шестстотин деветдесет и шест цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, от които РЗП над кота ±0.00 — 1101.60 кв.м. /хиляда сто и един цяло и шестдесет стотни квадратни метра/ и РЗП под кота ±0.00 — 595.34 кв.м. /петстотин деветдесет и пет цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра/, разположена на 2 /два/ надземни етажа на коти ± 0.00 /нула/ метра и +3.00 /плюс три/ метра, както и на 1 /един/ полуподземен етаж на кота – 3.60 /минус три цяло и шестдест стотни/ метра; - „Трети етап“ - представляващ съгласно първоначалния проект Спортна зона — блок „Е“, изградена частично, без подписан Акт, обр. 14, с обща Разгъната застроена площ (РЗП) от 2131.00 кв.м. /две хиляди сто тридесет и един квадратни метра/, от които РЗП над кота ±0.00 — 1065.50 кв.м. /хиляда и шестдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и РЗП под кота ±0.00 — 1065.50 кв.м. /хиляда и шестдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, разположена на 1 /един/ надземен етаж на кота ± 0.00 /нула/ метра, както и на 1 /един/ подземен етаж на кота – 3.60 /минус три цяло и шестдест стотни/ метра; и заедно с построената в гореописания урегулиран поземлен имот СГРАДА с идентификатор № 68134.1894.980.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка деветстотин и осемдесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралнтите регистри, одобрени със Заповед РД-18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, район ''Витоша'', ул. ''Войводина могила'' № 58, със застроена площ: 30 кв. м /тридесет квадратни метра/;

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 841
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:00
296568
Онлайн са 124 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение