Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346060
Публикувано на 24.06.2019 12:12
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Хотел,120000 лв.,Николаевка
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Хотел
Начална цена:
120000.00 лв.
Площ (в кв.м):
1570.000
395902
Описание:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №51584.71.131 /пет, едно, пет, осем, четири, точка, седем, едно, точка, едно, три, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-60/08.07.2016г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: село Николаевка, община Суворово, област Варна, местност „Пепелище”, с площ от 980 /деветстотин и осемдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, а по предходен план представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 071131 /нула седем едно едно три едно/ по плана на землището, които имот е образуван от разделянето на позмлен имот № 071122, а съгласно одобрения подробен устройствен план на района, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI – 68.69, в квартал 72 по плана на землището на с. Николаевка, при граници: ПИ № 071130 - друг жилищен терен, ПИ № 071134 - друг жилищен терен, ПИ № 071133 - друг жилищен терен и ПИ № 071135 - друг жилищен терен, а по кадастрална карта при граници: имоти с идентификатори №№51584.71.133, 51584.71.130, 51584.71.134, 51584.71.135, заедно с построената в този имот до етап „груб строеж" МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, брой етажи: три, с идентификатор №51584.71.131.1 /пет, едно, пет, осем, четири, точка, седем, едно, точка, едно, три, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-60/08.07.2016г. на ИД на АГКК, с площ по кадастрална карта от 232/двеста тридесет и два/ кв.м., а по документ за собственост с разгърната застроена площ 785 кв.м., съгласно разрешение за строеж № 9 от 14.03.2006 г. издадено от община Суворово, област Варна, включваща следните, самостоятелно обособени обекти, а именно: 1.2. АПАРТАМЕНТ № 1 /първи/, разположен на първи етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 47.61 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 32.46 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 10.21 кв.м., при граници за апартамента: апартамент № 2, стълбище и вътрешен двор, ведно с 4.94 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела. 1.3. АПАРТАМЕНТ № 2 /втори/, разположен на първи етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата — 45.09 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 30.64 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 9.76 кв.м., при граници за апартамента: апартамент № 1, апартамент № 3 и вътрешен двор, ведно с 4.69 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела. 1.4. АПАРТАМЕНТ № 3 /трети/, разположен на първи етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата — 57.34 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 39.85 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 11.61 /единадесет цяло и шестдесет и една стотни/ кв.м.. при граници за апартамента: апартамент № 2, апартамент № 4 и вътрешен двор, ведно с 5.88 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела. 1.5. АПАРТАМЕНТ № 4 /четвърти/, разположен на първи етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 57.34 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 39.85 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 11.61 кв.м., при граници за апартамента: апартамент № 3, апартамент № 5 и вътрешен двор, ведно с 5.88 кв:м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела. 1.6. АПАРТАМЕНТ № 5 /пети/, разположен на първи етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 45.09 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 30.64 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 9.76 кв.м., при граници за апартамента: апартамент № 4, апартамент № 6 и вътрешен двор, ведно с 4.69 /четири цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.1.7. АПАРТАМЕНТ № 6 /шести/, разположен на първи етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 47.61 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 32.46 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 10.21кв. м., при граници за апартамента: апартамент № 5, стълбище и вътрешен двор, ведно с 4.94 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.1.8. АПАРТАМЕНТ № 7 /седми/, разположен на втори етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 76.06 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 67.50 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при граници за апартамента: апартамент № 8, стълбище и вътрешен двор, ведно с 8.56 кв.м., идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.1.9. АПАРТАМЕНТ № 8 /осми/, разположен на втори етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 64.95 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 57.64 кв.м.. състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при граници за апартамента: апартамент № 7, апартамент № 9 и вътрешен двор, ведно с 7.31 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.1.10. АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, разположен на втори етаж във вход Б, с обща застроена площ включително и общите части на сградата - 64.95 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 57.64 кв.м.. състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при граници за апартамента: апартамент № 8, апартамент № 10 и вътрешен двор, ведно с 7.31 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.1.11. АПАРТАМЕНТ № 10 /десети/, разположен на втори етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 76.08 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 67.50 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при граници за апартамента: апартамент № 9, стълбище и вътрешен двор, ведно с 8.58 кв.м. идеални части, от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални чати от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.1.12. АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесети/, разположен на трети етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 37.35 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 33.37 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част и баня с тоалетна, при граници за апартамента: апартамент № 12, стълбище, покрив и вътрешен двор, ведно с 3.98 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.1.13. АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесети/, разположен на две нива, на трети и подпокривен етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 92.83 кв.м.. от които чиста застроена площ на апратамента 83.17 кв.м., състоящ се на първо ниво от: антре, дневна с кухненска част и стълбище към втори ниво, баня с тоалетна, спалня и една тераса; на второ ниво: кабинет и баня с тоалетна, при граници за апартамента: първо ниво - апартамент №11, апартамент № 13 и вътрешен двор; второ ниво: апартамент № 13 и покрив, ведно с 9.66 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела. 1.4. АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесети/, разположен на две нива, на трети и подпокривен етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 92.83 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 83.17 кв.м., състоящ се на първо ниво от: антре, дневна с кухненска част и стълбище към второ ниво, баня с тоалетна, спалня и една тераса; на второ ниво: кабинет и баня с тоалетна, при граници за апартамента: първо ниво - апартамент № 12, апартамент № 14 и вътрешен двор; второ ниво: апартамент № 12 и покрив, ведно с 9.66 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.1.15. АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесети/, разположен на трети етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 37.35 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 33.37 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част и баня с тоалетна, при граници за апартамента: апартамент № 13, стълбище, покрив и вътрешен двор, ведно с 3.98 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №51584.71.129 /пет, едно, пет, осем, четири, точка, седем, едно, точка, едно, две, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-60/08.07.2016г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: село Николаевка, община Суворово, област Варна, местност „Пепелище”, с площ от 981 /деветстотин осемдесет и едно/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, а по предходен план представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 071129 /нула, седем, едно, едно, две, девет/ по плана на землището, който имот е образуван от разделянето на позмлен имот № 071122, а съгласно одобрения подробен устройствен план на района, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII – 68.69, в квартал 72 /седемдесет и две/ по плана на землището на с. Николаевка, при граници: ПИ № 071134 друг жилищен терен, ПИ № 071130 - друг жилищен терен, ПИ № 071135 - друг жилищен терен и ПИ № 071114 - използваема ливада, а по кадастрална карта при граници: имоти с идентификатори №№51584.71.61, 51584.71.130, 51584.71.134, 51584.71.135, 51584.71.114, заедно с построената в този имот до етап „груб строеж" МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, брой етажи: три, с идентификатор №51584.71.129.1 /пет, едно, пет, осем, четири, точка, седем, едно, точка, едно, две, девет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-60/08.07.2016г. на ИД на АГКК, с площ по кадастрална карта от 233/двеста тридесет и три/ кв.м., а по документ за собственост с разгърната застроена площ 785 кв.м., съгласно разрешение за строеж № 20 от 04.05.2006 г. издадено от община Суворово, област Варна, включваща следните, самостоятелно обособени обекти, а именно: 2.1. АПАРТАМЕНТ № 1 /първи/, разположен на първи етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата — 47.61 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 32.46 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 10.21 кв. м„ при граници за апартамента: апартамент № 2, стълбище и вътрешен двор, ведно с 4.94 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.2. АПАРТАМЕНТ № 2 /втори/, разположен на първи етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 45.09 /четиридесет и пет цяло и девет стотни/ кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 30.64 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 9.76 кв.м., при граници за апартамента: апартамент № 1, апартамент № 3 и вътрешен двор, ведно с 4.69 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.3. АПАРТАМЕНТ № 3 /трети/, разположен на първи етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 57.34 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 39.85 кв.м.. състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 11.61 кв.м., при граници за апартамента: апартамент № 2, апартамент № 4 и вътрешен двор, ведно с 5.88 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.4. АПАРТАМЕНТ № 4 /четвърти/, разположен на първи етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 57.34 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 39.85 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 11.61 кв.м.. при граници за апартамента: апартамент № 3, апартамент № 5 и вътрешен двор, ведно с 5.88 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.5. АПАРТАМЕНТ № 5 /пети/, разположен на първи етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата — 45.09 кв.м.. от които чиста застроена площ на апратамента 30.64 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 9.76 кв. м., при граници за апартамента: апартамент № 4. апартамент № 6 и вътрешен двор, ведно с 4.69 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания върху парцела.2.6. АПАРТАМЕНТ № 6 /шести/, разположен на първи етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 47.61 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 32.46 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна и веранда, с площ 10.21 кв. м., при граници за апартамента: апартамент № 5. стълбище и вътрешен двор, ведно с 4.94 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.7. АПАРТАМЕНТ № 7 /седми/, разположен на втори етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 76.06 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 67.50 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при граници за апартамента: Апартамент № 8, стълбище и вътрешен двор, ведно с 8.56 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.8. АПАРТАМЕНТ № 8 /осми/, разположен на втори етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 64.95 кв.м.. от които чиста застроена площ на апратамента 57.64 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при граници за апартамента: апартамент № 7, апартамент № 9 и вътрешен двор, ведно с 7.31 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.9. АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, разположен на втори етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата — 64.95 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 57.64 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при граници за апартамента: апартамент № 8. апартамент № 10 и вътрешен двор, ведно с 7.31 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.10. АПАРТАМЕНТ № 10 /десети/, разположен на втори етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 76.08 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 67.50 кв.м., състоящ се от:антре. дневна с кухненска част, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при граници за апартамента: апартамент № 9. стълбище и вътрешен двор, ведно с 8.58 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.11. АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесети/, разположен на трети етаж във вход А. с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 37.35 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 33.37 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част и баня с тоалетна, при граници за апартамента: апартамент № 12. стълбище, покрив и вътрешен двор, ведно с 3.98 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела.2.12. АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесети/, разположен на две нива, на трети и подпокривен етаж във вход А, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 92.83 кв.м.. от които чиста застроена площ на апратамента 83.17 кв.м.. състоящ се на първо ниво от: антре, дневна с кухненска част и стълбище към втори ниво, баня с тоалетна, спалня и една тераса; на второ ниво: кабинет и баня с тоалетна, при граници за апартамента: първо ниво - апартамент № 11, апартамент № 13 и вътрешен двор: второ ниво: апартамент № 13 и покрив, ведно с 9.66 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела. 2.13. АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесети/, разположен на две нива, на трети и подпокривен етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата - 92.83 кв.м.. от които чиста застроена площ на апратамента 83.17 кв.м.. състоящ се на първо ниво от: антре, дневна с кухненска част и стълбище към втори ниво, баня с тоалетна, спалня и една тераса; на второ ниво: кабинет и баня с тоалетна, при граници за апартамента: първо ниво - апартамент № 12, апартамент № 14 и вътрешен двор: второ ниво: апартамент № 12 и покрив, ведно с 9.66 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела. 2.14. АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесети/, разположен на трети етаж във вход Б, с обща застроена площ, включително и общите части на сградата — 37.35 кв.м., от които чиста застроена площ на апратамента 33.37 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненска част и баня с тоалетна, при граници за апартамента: апартамент № 13, стълбище, покрив и вътрешен двор, ведно с 3.98 кв.м. идеални части от общите части на сградата, в която е построен апартаментът, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж за гореописания имот върху парцела. 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №51584.71.130 /пет, едно, пет, осем, четири, точка, седем, едно, точка, едно, три, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-60/08.07.2016г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: село Николаевка, община Суворово, област Варна, местност „Пепелище”, с площ от 996 /деветстотин и деветдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, а по предходен план представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 071130 /нула, седем, едно, едно, три, нула/ по плана на землището, които имот е образуван от разделянето на поземлен имот № 071122, а съгласно одобрения подробен устройствен план на района, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII – 68.69, в квартал 72 /седемдесет и две/ по плана на землището на с. Николаевка, при граници: ПИ № 071129 - друг жилищен терен, ПИ № 071134 - друг жилищен терен, ПИ № 071131 - друг жилищен терен и ПИ № 071 135 - друг жилищен терен, а по кадастрална карта при граници: имоти с идентификатори №№51584.71.134, 51584.71.131, 51584.71.129, 51584.71.135, в който имот е предвидено изграждане на ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С БАРБЕКЮ И БАСЕЙН, с разгърната застроена площ на сградата 130 кв.м., съгласно разрешение за строеж № 19 от 04.05.2006г. издадено от община Суворово, област Варна. ТРИТЕ ПАРЦЕЛА СА ОБЕДИНЕНИ ПО ПРОЕКТ В ОБЩ КОМПЕКС, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ПРОДАВАТ С ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА. ОБЩАТА НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ КОМПЛЕКС Е В РАЗМЕР НА 120 000 лв. /сто двадесет хиляди лева/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 12:00
296577
Онлайн са 104 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение