Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346063
Публикувано на 24.06.2019 12:16
Посещения: 26
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Гараж,20000 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
20000.00 лв.
Площ (в кв.м):
19.000
395905
Описание:

ГАРАЖ №12 /дванадесет/, с идентификатор № 10135.2563.416.1.10 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, три, точка, четири, едно, шест, точка, едно, точка, едно, нула/, по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, разположен в жилищна сграда №1 /едно/, находяща се в гр. Варна, община Варна, район Приморски, местност „Свети Никола” №117 /сто и седемнадесет/, етаж -1 /минус едно/, с площ от 18.95 /осемнадесет цяло деветдесет и пет стотни/ кв. м. по документ за собственост и без посочена квадратура по кадастрална схема, с вход от северната страна на сградата, с предназначение: гараж в сграда, при граници съгласно кадастрална схема: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.416.1.9, под обекта - няма, над обекта - няма, а по документ за собственост при граници: улица, двор, стълбищна клетка и гараж 11, ведно с 1.49% /едно цяло и четиридесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо ПИ с идентификатор №10135.2563.416 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, три, точка, четири, едно, шест /, цялото с площ от 622/шестстотин двадесет и два/ кв. м., а по предходен план представляващо УПИ II-1886 /втори – хиляда осемстотин осемдесет и шест/ в квартал 42 /четиридесет и две/ по плана на ж.к. „Бриз”-21 /двадесет и първи/ подрайон по плана на гр. Варна на гр. Варна, при граници по документ за собственост: парцели I-1885, път, парцел III-1887 и парцел XLIII-1886, а по кадастрална скица при граници: ПИ с идентификатори №№10135.2563.417, 10135.2563.418, 10135.2563.1737, 10135.2563.243, 10135.2563.415.НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 09:00
296580
Онлайн са 204 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение