Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346067
Публикувано на 24.06.2019 12:33
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Христов Петров с рег. No: 921 обявява за публична продан
Парцел,23497.34 лв.,Нови Искър
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Нови искър
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
23497.34 лв.
Площ (в кв.м):
4050.000
395909
Описание:

1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41010.4902.9 (четиридесет и една хиляди и десет точка четири хиляди деветстотин и две точка девет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-06/13.01.2012 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, съгласнои скица № 6627/01.02.2013 г. на Н-к на СГКК - гр. София, с площ по скица от 8100 (осем хиляди и сто) квадратни метра по кадастрална карта, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: НИВА, при съседи, съгласно кадастрална скица на имота: ПИ с идентификатор 41010.4902.30 (четиридесет и една хиляди и десет точка четири хиляди деветстотин и две точка тридесет), ПИ с идентификатор 41010.4902.16 (четиридесет и една хиляди и десет точка четири хиляди деветстотин и две точка шестнадесет), ПИ с идентификатор 41010.4902.11 (четиридесет и една хиляди и десет точка четири хиляди деветстотин и две точка единадесет), ПИ с идентификатор 41010.4902.7 (четиридесет и една хиляди и десет точка четири хиляди деветстотин и две точка седем), стар идентификатор: няма, номер по предходен кадастрален план 018009 (нула осемнадесет хиляди и девет), с площ от 8099 (осем хиляди и деветдесет и девет) кв.м., находящ се в землището на с. Кътина, местността "Дълга поляна", шеста категория, при граници по документ за собственост: имот № 018007 - нива на Георги Григоров ГОгов, имот № 018030 - полски път на община Столична, имот № 018011 - нива на Гинка Христова Стоянова и др. и имот № 018016 - нива на Гинка Христова Стоянова и др.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 943 83 75
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:00
296584
Онлайн са 162 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение