Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346069
Публикувано на 24.06.2019 12:43
Посещения: 21
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Парцел,176472 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
176472.00 лв.
Площ (в кв.м):
7817.000
395911
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2115.15 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, едно, едно, пет, точка, едно, пет/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, в землището на кв. Виница, местност „КАНАРА ЙОЛУ”, с площ от 7 818 /седем хиляди осемстотин и осемнадесет/ кв. м. по кадастрална скица, а по документ за собственост с площ от 7 817 /седем хиляди осемстотин и седемнадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, по предходен план представляващ имот № 060486 /нула, шест, нула, четири, осем, шест/, а по акт за собственост попадащ в отдел 157 /сто петдесет и седем/, подотдел „б” на местността, при граници по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори №№10135.2115.12, 10135.2115.21, 10135.2115.16, 10135.2115.14, 10135.2115.13, с по документ за собственост при граници: имоти №№060027, 060405, 060200, 060345 и 000224. НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 176 472 лв. /сто седемдесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и два лева/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 09:00
296586
Онлайн са 152 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение