Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346081
Публикувано на 24.06.2019 13:04
Посещения: 18
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Земеделска земя,470 лв.,Рудник
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
470.00 лв.
Площ (в кв.м):
1050.000
395923
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №63197.12.166 /шест, три, едно, девет, седем, точка, едно, две, точка, едно, шест, шест/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1534/24.08.2018г. на ИД на АГКК, с адрес: село Рудник, община Долни чифлик, област Варна, местност „ТАУШАН ТЕПЕ”, с площ по документ за собственост от 1 050 /хиляда и петдесет/ кв. м., а по кадастрална скица с площ от 1 049 /хиляда и четиридесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, по предходен план представляващ имот № 012166 /дванадесет хиляди сто шестдесет и шест/ по плана за земеразделяне, при граници по документ за собственост: имот № 012165; имот № 012155; имот № 012167; имот № 012247, а по кадастрална скица при граници: поземлени имоти с идентификатори №№63197.12.249, 63197.12.247, 63197.12.167, 63197.12.157, 63197.12.155, 63197.12.165.НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 470 /четиристотин и седемдесет/ лева.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 09:00
296595
Онлайн са 145 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение