Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346083
Публикувано на 24.06.2019 13:10
Посещения: 25
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Земеделска земя,3135 лв.,Рудник
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
3135.00 лв.
Площ (в кв.м):
7027.000
395925
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №63197.86.662 /шест, три, едно, девет, седем, точка, осем, шест, точка, шест, шест, две/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1534/24.08.2018г. на ИД на АГКК, с адрес: село Рудник, община Долни чифлик, област Варна, с площ по документ за собственост от 7 027 /седем хиляди и двадесет и седем/ кв. м., а по кадастрална скица с площ от 7 025 /седем хиляди двадесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, по предходен план представляващ имот №000662 /шестотин шестдесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници по документ за собственост: имот № 000663; имот № 040017; имот № 040010; имот № 000031, а по кадастрална скица при граници: поземлени имоти с идентификатори №№63197.58.36, 63197.86.663, 63197.40.17, 63197.40.11, 63197.40.10, 63197.86.31, 63197.86.661.НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 3 135 /три хиляди сто тридесет и пет/ лева.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 09:00
296598
Онлайн са 118 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение