Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346084
Публикувано на 24.06.2019 13:13
Посещения: 34
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Неделчо Любомиров Митев с рег. No: 841 обявява за публична продан
Ателие, Таван,120960 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Ателие / Таванско помещение / Студио
Начална цена:
120960.00 лв.
Площ (в кв.м):
68.000
395926
Описание:

АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, находящо се в град София, Столична община, район Витоша, ул. „Сири дол“ № 15Д, разположен в сутерена на жилищна сграда № 5 /пет/, на кота -5,30 /знак „минус“ пет цяло и тридесет стотни/ метра, със застроена площ от 67.96 /шестдесет и седем цяло и деветдесет и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от входно антре, две помещения и баня с тоалетна, при съседи: стълбищна клетка, котелно помещение и двор, а съгласноо копие от кадастрална карта с данни от КРНИ представлява самостоятелен обект в сграда с идентификато 68134.1944.946.10.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и четири, точка, деветстотин четиридесет и шест, точка, десет, точка, едно/, находящ се в гр. София, община Столична, област София град, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-68/02.12.2010г. на изпълнителен директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, ул. „Сири дол“, ет. -2 /знак „минус“ две/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 10 /десет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1944.946 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и четири, точка, деветстотин четиридесет и шест/, с предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 67.96 /шестдесет и седем цяло и деветдесет и шест стотни/ квадратни метра, прилежащи части: 12,473 % /дванадесет цяло четиристотин седемдесет и три хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно цитираната по-горе схема: на същия етаж:няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ЗАЕДНО с прилежащите 12,473 % /дванадесет цяло четиристотин седемдесет и три хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,17 /осем цяло и седемнадесет стотни/ квадратни метра и ЗАЕДНО с 1,506 % /едно цяло и петстотин и шест хилядни върху сто/ идеални части, равняващи се на 87.20 /осемдесет и седем цяло и двадесет стотни/ квадратни метра от правото на собственост върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, представляващ УПИ I-946 /първи, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и шест/, от квартал 6а /шест, индекс буква „а“/, по плана на гр. София, местност Киноцентър III /трета/ част, одобрен със заповед № РД-50-09-76/16.03.1990г., заповед № РД-09-50-419/16.08.1996г., Решение № 100 по пр. № 32/10.12.2001г., заповед № РД-50-88/31.03.2005г. и заповед № РД-50-09-94/15.04.2005г., който имот съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1944.946 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и четири, точка, деветстотин четиридесет и шест/, в гр. София, Столична община, област София град, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-68/02.12.2010г. на изпълнителен директор на АГКК, последна заповед за изменение в КККР: КД-14-22-658/13.07.2012г. На началник на СГКК – гр. София, с адрес на поземления имот: гр. София, район Витоша, Бояна, ул. Сири дол 15 /петнадесет/, с площ от 5852 /пет хиляди осемстотин петдесет и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, без стар идентификатор, с номер по предходен план: 946 /деветстотин четиридесет и шест/, квартал 6А /шест индекс буква „А“/, при съседи съгласно цитираната скица: поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2693, поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2784, поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2709, поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2743, поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2736, поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2817, поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2722.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 841
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:00
296599
Онлайн са 152 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение