Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346092
Публикувано на 24.06.2019 13:30
Посещения: 31
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Неделчо Любомиров Митев с рег. No: 841 обявява за публична продан
Магазин,70452 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
70452.00 лв.
Площ (в кв.м):
2785.000
395934
Описание:

МАГАЗИН № 87 /осемдесет и седем/, находящ се в гр. София, Столична община, район Младост, в сграда № 1 /едно/ от търговски комплекс, построен в урегулиран поземлен имот, целият с площ от 2785 /две хиляди седемстотин осемдесет и пет/ кв. метра, който имот съгласно действащия подробен устройствен план представлява урегулиран поземлен имот VI – 1820, 1939 /шести, отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин и двадесет и хиляда деветстотин тридесет и девет/ от квартал 5 /пети/, по плана на гр. София, месността “бул. Ал. Малинов”, при граници: улица, урегулиран поземлен имот VII – 2596, за КОО /седми, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди петстотин деветдесет и шест, за КОО/, останалата част от имот № 1939 /хиляда деветстотин тридесет и девет/ и останалата част от имот № 1820 / хиляда осемстотин и двадесет/, урегулиран поземлен имот V-1633, 2224 /пети отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда шестстотин тридесет и три и две хиляди двеста двадесет и четири/, на II /втори/ надпартерен етаж, на кота + 7.50 /плюс седем цяло и петдесет стотни/ метра, със застроена площ от 23.17 /двадесет и три цяло и седемнадесет стотни/ кв. метра, състоящ се от: магазинно помещение, при граници: магазин № 86 /осемдесет и шест/; от две страни – коридор, магазин № 61 /шестдесет и едно/, двор, заедно с 0.80% /нула цяло и осемдесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 0.51% /нула цяло петдесет и една стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот, в който е построена сградата, който имот съгласно схема № 15-580993-16.08.2018 г., представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4083.6169.1.87 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди осемдесет и три, точка, шест хиляди сто шестдесет и девет, точка, едно, точка, осемдесет и седем/; гр. София, общ. Столична, обл. София; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. На изпълнителен директор на АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на имота: гр. София, район Младост, бул. Александър Малинов №23, ет. 3, обект 87; самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.6169; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: няма данни; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4083.6169.1.86, 68134.4083.6169.1.61, под обекта: 68134.4083.6169.1.50, над обекта: 68134.4083.6169.1.105; стар идентификатор: 68134.4083.0.95.87.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 841
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:00
296608
Онлайн са 146 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение