Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346197
Публикувано на 25.06.2019 12:44
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Производствен имот,816210 лв.,ПРОВАДИЯ
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Провадия
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
816210.00 лв.
Площ (в кв.м):
17640.000
396039
Описание:

1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III - 2792 /трети - планоснимачен номер две хиляди седемстотин деветдесет и две/, находящ се в гр.Провадия, Община Провадия, Област Варна, кв. 1 /едно/, с площ от 17 640 /седемнадесет хиляди шестотин и четиридесет/ кв.м., при граници съгласно скица: улица, площи за озеленяване и УПИ IV - за кланица, съгласно акт за собственост: ул."Цар Освободител", площи за озеленяване и ж.п. линия, ведно с построените в имота: 1.1. АДМИНИСТРАТИВНА И БИТОВА СГРАДА - масивна конструкция, едноетажна със застроена площ 140 /сто и четиридесет/ кв.м.; 1.2. МЕТАЛЕН НАВЕС ТИП „ЕЛЕНА” - смесена конструкция, едноетажна, със застроена площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м.; 1.3. МАСИВЕН СКЛАД – „ДОБРИНА” - смесена конструкция, едноетажна, със застроена площ 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв.м.; 1.4. СКЛАД ШАПРОН - паянтова конструкция, едноетажна със застроена площ 420 /четиристоти и двадесет/ кв.м.; 1.5. СКЛАД МАСИВЕН С ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ смесена конструкция, едноетажна, със застроена площ 1460 /хиляда четристотин и шестдесет/ кв.м.; 1.6. СКЛАД ЗА БРАШНО - смесена конструкция, едноетажна, със застроена площ 432 /четристотин тридесет и два/ кв.м.; 1.7. ЕЛЕВАТОРНА КУЛА - метален навес-метална конструкция, едноетажна, със застроена площ от 64 /шестдесет и четири/ кв.м.; 1.8. БОБЕНА СТАНЦИЯ - смесена конструкция, двуетажна, със застроена площ 78 /седемдесет и осем/ кв.м. и разгъната застроена площ от 156 /сто петдесет и шест/ кв.м.; 1.9. КАНТАРНА БУДКА - масивна конструкция, едноетажна, със застроена площ от 18 /осемнадесет/ кв.м.; 2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV - 2792 /четвърти - планоснимачен номер две хиляди седемстотин деветдесет и две/, находящ се в гр.Провадия, Обшина Провадия, Област Варна, кв. 1 /едно/, с площ 7 100 /седем хиляди и сто/ кв.м., при граници съгласно документ за собственост: ул."Бойчо Желев", УПИ VIII 2693 - за производствени площи и складови дейности и УПИ II - за озеленяване, а съгласно скица- улица, УПИ I - за сортови семена, УПИ II - за озеленяване, ведно с построените в имота: 2.1. ДВОЕН МЕТАЛЕН НАВЕС със застроена площ 1 920 / хиляда деветстотин и двадесет/ кв.м.;2.2. НОВ МЕТАЛЕН НАВЕС със застроена площ 810 /осемстотин и десет/ кв.м.;2.3. ТОАЛЕТ със застроена площ 10 /десет/ кв.м.; 2.4. БАНЯ със застроена площ от 12 /дванадесет/ кв.м.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 11:00
296684
Онлайн са 165 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение