Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346205
Публикувано на 25.06.2019 12:53
Посещения: 28
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Гараж,25000 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
25000.00 лв.
Площ (в кв.м):
28.000
396047
Описание:

ГАРАЖ №5 /пет/, с идентификатор № 10135.2563.416.1.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, три, точка, четири, едно, шест, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, разположен в жилищна сграда №1 /едно/, находяща се в гр. Варна, община Варна, район Приморски, местност „Свети Никола” №117 /сто и седемнадесет/, етаж -3 /минус три/, с площ от 28.05 /двадесет и осем цяло и пет десети/ кв. м. по документ за собственост и без посочена квадратура по кадастрална схема, с вход от южната страна на сградата, с предназначение: гараж в сграда, при граници съгласно кадастрална схема: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.416.1.2, под обекта - няма, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.416.1.5, а по документ за собственост при граници: гараж 6, двор, двор и основи на сградата, ведно с 2.13% /две цяло и тринадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо ПИ с идентификатор №10135.2563.416 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, три, точка, четири, едно, шест /, цялото с площ от 622/шестстотин двадесет и два/ кв. м., а по предходен план представляващо УПИ II-1886 /втори – хиляда осемстотин осемдесет и шест/ в квартал 42 /четиридесет и две/ по плана на ж.к. „Бриз”-21 /двадесет и първи/ подрайон по плана на гр. Варна на гр. Варна, при граници по документ за собственост: парцели I-1885, път, парцел III-1887 и парцел XLIII-1886, а по кадастрална скица при граници: ПИ с идентификатори №№10135.2563.417, 10135.2563.418, 10135.2563.1737, 10135.2563.243, 10135.2563.415.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 09:00
296690
Онлайн са 193 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение