Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346460
Публикувано на 27.06.2019 07:12
Посещения: 149
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Благоев Якимов с рег. No: 844 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,125000 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 30.06.2019
до 31.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
125000.00 лв.
Площ (в кв.м):
78.000
396302
Описание:

на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 07.08.2018 г., собственост на Панчо Петров Панайотов, а именно: Апартамент № 3 /три/, с идентификатор 68134.4082.642.3.3, съгласно Схема № 15-473990-11.07.2018 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. София, район Младост, ж.к. „Младост-1“, бл. 49, вх. 1, ет. 2, ап. 3, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.642, находящ се в град София, район „Младост“, ж.к. „Младост“, в жилищната сграда на блок № 49 /четиридесет и девет/, вход А, на II /втори/ етаж, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и други сервизни помещения, със застроена площ от 78.42 кв.м. /седемдесет и осем цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра/, при съседи по документ за собственост: стълбище, Еленка и Илия Стаменови, от две страни двор, и при съседи, съгласно Схема № 15-473990-11.07.2018 г. на ниво 1: на същия етаж: 68134.4082.642.3.4, под обекта: 68134.4082.642.3.1, над обекта: 68134.4082.642.3.5, заедно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ, без посочен номер и площ по документ за собственост, при съседи: от две страни коридор, двор, Виолета и Богомил Петрови, ведно с 1,688% /едно цяло шестстотин осемдесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата.Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:Договорна ипотека акт № 167, том 50, дело № 43252/2006 г., новирана и вписана в СВ- София под № 220, том 54, дело № 2865/2016 г., Възбрана № 106, том 18, дв. Вх рег. № 65357/2017 г., Възбрана № 247, том 21, дв. вх. рег. № 87177/2017 г., Възбрана акт № 163, том 19, дв. вх. рег. № 70985/2018 г. и Възбрана акт № 134, том 12, дв. вх. рег. № 38703/2018 г. в полза на взискателя- „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 50946.93 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 06.10.2006 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 125 000.00 лв. /сто двадесет и пет хиляди/ лв.Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 02.08.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 01.07.2019 г. и завършва на 01.08.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0888/ 880 275. За пазач на имота е определен Панчо Петров Панайотов; Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20188440401616. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 02.08.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 844
Определяне на купувач
[кога] на 02.08.2019 06:00
296890
Онлайн са 177 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение