Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346494
Публикувано на 27.06.2019 09:14
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,279504 лв.,ЯМБОЛ
Обявлението е активно
от 21.07.2019
до 21.08.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Ямбол
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
279504.00 лв.
Площ (в кв.м):
4852.000
396336
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 22.07.2019г.-до 22.08.2019г. ще се проведе НОВА ВТОРА публична продан по изп. дело №.20178780400697 в сградата на РС-Ямбол, като на 23.08.2019 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, а именно:4851.64/6063 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 6063 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.83, ведно с разположените в имота: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.82.1, със застроена площ 988 кв.м., брой етажи: 3, ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.82.3, със застроена площ 20 кв.м., брой етажи: 1, ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.82.4, със застроена площ 126 кв.м., брой етажи: 4, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.5, със застроена площ 155 кв.м., брой етажи: 1, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.6, със застроена площ 80 кв.м., брой етажи: 1, Постройка на допълващото застрояване с идентификатор 87374.517.82.9, със застроена площ 8 кв.м., брой етажи: 1, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.10, със застроена площ 87 кв.м., брой етажи: 1,- Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК, е в размер на 279 504 лв. /двеста седемдесет и девет хиляди петстотин и четири лева/.Имотите са собственост на длъжника по делото „ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВ КОМБИНАТ” АД. За тях е учредена първа по ред договорна ипотека в полза на взикателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол 15.05.2007 г., подновена 28.03.2017 г., вписана възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол 16.08.2017 г., възбрана в полза на НАП, вписана в Сл Вп Ямбол на 13.12.2014 г. и втора по ред ипотека в полза на Ямболска популярна каса, вписана в Сл Вп Ямбол на 22.06.2016 г.За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-22.08.2019г. - 17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 27.06.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 23.08.2019 06:00
296915
Онлайн са 123 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение