Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 347139
Публикувано на 03.07.2019 11:14
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,13904 лв.,Овчи Кладенец
Обявлението е активно
от 28.07.2019
до 28.08.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
13904.00 лв.
Площ (в кв.м):
798.000
396981
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 29.07.2019г.-до 29.08.2019г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №20178780400270, в сградата на РС-Ямбол, като на 30.08.2019г. от 09.00 часа в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, а именно:1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с построената в имота СГРАДА – селскостопански склад за зърно и техника с площ по документи за собственост 532 кв.м., ведно с всички подобрения в имота, при граници за УПИ: улица, УПИ III, терен и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 4000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с всички подобрения в имота, при граници : улица, УПИ I, терен, - Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 56800лв. /петдесет и шест хиляди и осемстотин лева/.2. ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка, начин на трайно ползване: Стопански двор, пета категория, ЗАЕДНО с прилежащите му съответни идеални части от правото на строеж върху поземления имот, при граници на целия ПИ: им. 000127, им. 000142- Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 13904 лв. /тринадесет хиляди деветстотин и четири лева/.3. ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка, начин на трайно ползване: Стопански двор, пета категория, ЗАЕДНО с прилежащите му съответни идеални части от правото на строеж върху поземления имот, при граници на ПИ: им. 000127, им. 000142, им. 116008- Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 11816 лв. /единадесет хиляди осемстотин и шестнадесет лева/Имотите са собственост на „АГРО СИГМА” ЕООД, за тях са учредени ипотеки в полза на взискателя по делото, за обезпечаване вземане в размер на 120 000 лв. и 200 000 лева главници, както и лихви и разноски, за имотите е наложена възбрана в полза на взискателя.За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно за всеки имот, като на всеки от пликовете се отбелязва за кой имот е наддавателното предложение.Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-29.08.2019г.-17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 03.07.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 30.08.2019 06:00
297421
Онлайн са 177 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение