Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 347368
Публикувано на 04.07.2019 12:27
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Земеделска земя,1008 лв.,Устрем
Обявлението е активно
от 28.07.2019
до 28.08.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
1008.00 лв.
Площ (в кв.м):
1998.000
397211
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 29.07.2019г.-до 29.08.2019г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20198780400329, в сградата на РС-Тополовград, като на 30.08.2019г. от 15.00 часа в зала на РС Тополовград ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, а именно:1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75191.197.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на поземления имот : с.Устрем, местност БОАЗА, площ 8180 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : Нива, пета категория на земята при неполивни условия, съседи : 75191.196.321, 75191.197.9, 75191.199.322, 75191.197.7; - Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 4120 лв. /четири хиляди сто и двадесет лева/.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75191.160.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на поземления имот : с.Устрем, местност СЕЛИЩЕ, площ 3008 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : Нива, шеста категория на земята при неполивни условия, съседи : 75191.87.280, 75191.160.30, 75191.160.29, 75191.160.28, 75191.160.26; - Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 1520 лв. /хиляда петстотин и двадесет лева/.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75191.300.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на поземления имот : с.Устрем, местност БАРИТЕ, площ 1998 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : Нива, четвърта категория на земята при неполивни условия, съседи : 75191.299.502, 75191.300.505, 75191.300.34, 75191.300.31 - Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 1008 лв. /хиляда и осем лева/.Имотите са собственост на Славчо Михайлов Баев и Мария Димитрова Баева, за тях са наложени: възбрана в полза на Банка ДСК, вписана в Сл Вп Тополовград на 04.07.2018г, възбрана в полза на взискателя по ИД – УниКредит Булбанк, вписана в Сл Вп Тополовград на 06.11.2018г, възбрана в полза на Банка ДСК, вписана в Сл Вп Тополовград на 27.03.2019г .За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно за всеки имот, като на всеки от пликовете се отбелязва за кой имот е наддавателното предложение.Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-29.08.2019г.-17,00ч.Гр.Ямбол, 04.07.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 30.08.2019 12:00
297600
Онлайн са 204 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение