Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 347381
Публикувано на 04.07.2019 13:00
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,29992 лв.,ЯМБОЛ
Обявлението е активно
от 28.07.2019
до 28.08.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
29992.00 лв.
Площ (в кв.м):
20.000
397224
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 29.07.2019г.-до 29.08.2019г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20148780400909, в сградата на РС-Ямбол, като на 30.08.2019г. от 09.00 часа в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на Таня Дончева Стойкова и Генчо Янков Стойков, а именно:20/ 95 идеални части от СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ с идентификатор № 87374.550.2.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща се в гр.Ямбол, ул. „Батак” № 34 – 36, със застроена площ: 95 кв.м., на два етажа, , разположена в поземлен имот с идентификатор № 87374.550.2, със стар идентификатор 87374.550.2.17 и 87374.550.2.18, заедно с правото на строеж върху имота, при граници на сградата: 87374.550.2.19, /към датата на описа 16.05.2019 г. имотът функционира като АПТЕКА/- Цената, от която ще започне проданта, съгл. чл. 485 ГПК е в размер на 29 992 лв. /двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два лева/Имотите са собственост на ЕТ Митка Стефанова, а по отношение на взискателите по ИД е собственост на длъжника Стефан Димчев Димов на основание успешно проведен иск по чл.135 от ЗЗД, с влязло в сила решение, за имота са наложени: възбрана в полза на Юробанк България АД, вписана в Сл Вп Ямбол на 07.04.2014г /върху сграда с ИДН 87374.550.2.17/, възбрана в полза на вз. по ИД 909/ 2014г., вписана в Сл Вп Ямбол на 04.02.2019г.; вписана е искова молба вписана в СВ Ямбол на 21.04.2015г. в полза на вз. по ИД – Генчо Янков Стойков и Таня Дончева Стойкова, както и договор за наем за срок от 9 години и 6 месеца, вписан в Сл Вп Ямбол на 22.12.2015г., За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-29.08.2019г.-17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 04.07.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 30.08.2019 06:00
297614
Онлайн са 124 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение